Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспортно-промислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні питань державного фінансового аудиту та проведенні аналізу діяльності підприємства на основі. Відповідно до мети було поставлено такі завдання: - визначити нормативні аспекти державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання та дослідження його теоретико-методичних засад українськими та закордонними науковцями; - здійснити загальну характеристику та аналіз діяльності ДП «Миколаївський морський торговельний порт»; - проаналізувати організацію та планування державного фінансового аудиту діяльності Підприємства; - проаналізувати методику проведення державного фінансового аудиту діяльності ДП «Миколаївський морський торговельний порт», узагальнення його результатів та їх реалізація; - надати рекомендації щодо удосконалення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспортно-промислового комплексу. Об’єктом дослідження є процес проведення державного фінансового аудиту діяльності суб’єкта господарювання. Базою дослідження є Державне підприємство «Миколаївський морський торговельний порт». Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти здійснення державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспортно-промислового комплексу. У ході написання кваліфікаційної роботи були використані теоретичні та емпіричні методи наукового дослідження. Теоретичну та методичну основу дослідження складають праці вітчизняних і зарубіжних вчених, які охоплюють широкий спектр питань щодо планування та організації аудиту. Аналіз даного Підприємства проводився за сукупністю коефіцієнтів, відповідно до Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки. The purpose of the work is to theoretically substantiate the issues of the state financial audit and conduct an analysis of the enterprise's activities on the basis. In accordance with the goal, the following tasks were set: - to determine the regulatory aspects of the state financial audit of business entities and the study of its theoretical and methodological foundations by Ukrainian and foreign scientists; - carry out a general characterization and analysis of the activity of SE "Mykolaiv Sea Trade Port"; - to analyze the organization and planning of the state financial audit of activities The object of the study is the process of conducting a state financial audit of the business entity. The basis of the study is the State Enterprise Mykolaiv Sea Trade Port. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of the implementation of the state financial audit of the activities of business entities in the field of transport and industrial complex. In the course of writing the qualification paper, theoretical and empirical methods of scientific research were used. The theoretical and methodological basis of the research is made up of the works of domestic and foreign scientists, which cover a wide range of issues related to the planning and organization of the audit. The analysis of this Enterprise was carried out based on a set of coefficients, in accordance with the Methodology for the analysis of financial and economic activity of enterprises of the state sector of the economy.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий аудит, державний фінансовий контроль, субєкт господарювання в галузі транспортно-промислового комплексу, підприємство, state financial audit, state financial control, economic entity in the field of transport and industrial complex, enterprise
Бібліографічний опис
Михалевич В. Л. Державний фінансовий аудит діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспортно-промислового комплексу : кваліфікаційна робота / В. Л. Михалевич ; наук. кер. О. Г. Рябчук ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 49 с.