ІІ Міжнародний податковий конгрес

Анотація
Збірник містить матеріали ІІ Міжнародного податкового конгресу, що відбувся 26 листопада 2021 року на базі Університету державної фіскальної служби України (Державного податкового університету). Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням, як трансформації фіскальної політики в умовах євроінтеграції, розвитку державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки країни, діджиталізації та глобалізації у сфері оподаткування, економічним реаліям та перспективам розвитку податкової та митної політики України, податковим драйверам модернізації публічних фінансів в Україні, сервісно-контрольним трендам розвитку обліково-аналітичних систем, організаційним та правовим засадам забезпечення економічної безпеки, правовому забезпеченню державної фіскальної політики, пріоритетам сталого розвитку України в контексті соціально-гуманітарних аспектів, профілактиці професійних захворювань фахівців фіскальних органів тощо. Видання розраховане на науковців і здобувачів освітніх чи наукових ступенів у галузі економіки та права, а також фахівців-практиків, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection contains materials of the II International Tax Congress, which took place on November 26, 2021 on the basis of the University of the State Fiscal Service of Ukraine (State Tax University). The publications reflect the directions and results of scientific research on such topical issues as the transformation of fiscal policy in the context of European integration, the development of public financial control in the context of economic security, digitalization and globalization in taxation, economic realities and prospects of development of tax and customs policy of Ukraine, tax drivers of modernization of public finances in Ukraine, service and control trends of accounting and analytical systems, organizational and legal principles of economic security, legal support of state fiscal policy, priorities of sustainable development of Ukraine in the context of social -humanitarian aspects, prevention of occupational diseases of specialists of fiscal bodies, etc. The publication is intended for scholars and applicants for educational or scientific degrees in economics and law, as well as practitioners who are interested in the outlined issues.
Опис
Ключові слова
фіскальна політика, митна політика, оподаткування, економічна безпека, fiscal policy, customs policy, taxation, economic security.
Бібліографічний опис
ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 1298 с.