Оздоровчий фітнес :курс лекцій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
К. : Університет «Україна»
Анотація
Курс лекцій підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи за програмою навчальної дисципліни «оздоровчий фітнес». Особливістю курсу лекцій є можливість самостійного оволодіння курсом за дистанційною або заочною форми підготовки фахівців та анотація з української та англійської мов. Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні джерела, передовий досвід з організації фітнес послуг, діюче законодавство. Розраховано на студентів спеціальностей фізична терапія, ерготерапія та фізичне виховання вищих навчальних закладів. The course of lectures is prepared taking into account the requirements of the credit-module system according to the program of the discipline "health fitness". The peculiarity of the course of lectures is the possibility of independent mastering of the course by distance or correspondence form of training and annotation in Ukrainian and English. Each topic contains a summary of the main theoretical provisions, a list of issues that are mandatory for the study and final control of knowledge. Modern domestic sources, best practices in the organization of fitness services, current legislation are used. Designed for students majoring in physical therapy, occupational therapy and physical education in higher education.
Опис
Ключові слова
оздоровчий фітнес, фітнес та здоров’я, компоненти оздоровчого фітнесу, програми аеробного фітнесу, програми силового фітнесу, програми стретчингу, програми контролю маси тіла, fitness, fitness and health, components of fitness, aerobic fitness programs, strength fitness programs, stretching programs, body weight control programs
Бібліографічний опис
Крупеня С. Оздоровчий фітнес : курс лекцій / С. Крупеня ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини «Україна», Ін-т соціальних технологій, Каф. фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. – К. : Університет «Україна», 2020. – 222 с.