Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка України
Анотація
Охарактеризовано дві різні теоретичні концепції амортизації основних засобів: економічну та фінансову. Вказано, що в Україні в бухгалтерських і податкових нормативних документах на законодавчому рівні закріплено економічну концепцію амортизації, яка не грунтується на потребах відтворення. Розглянуто можливість запровадження фінансової концепції амортизації для максимізації використання амортизаційного ресурсу на потреби оновлення основних засобів. Зроблено висновок, що для розробки механізму використання амортизаційних відрахувань як джерела відтворення необхідно здійснити відповідне нормативно-правове регулювання. Two different theoretical concepts of the fixed assets depreciation are characterized: economic and financial ones. It is indicated that in Ukraine in the accounting and tax normative documents the legal concept of economic depreciation is fixed, which is not based on the needs of reproduction. The possibility of introducing a financial concept of depreciation to maximize the use of depreciation resource for the needs of renewal of fixed assets is considered. It is concluded that to develop a mechanism for using the depreciation charges as a source of reproduction, it is necessary to implement the appropriate regulatory and legal regulation.
Опис
Ключові слова
основні засоби; амортизація; концепція амортизації; амортизаційні відрахування; оновлення основних засобів., fixed assets; depreciation; depreciation concept; depreciation deductions; renewal of fixed assets.
Бібліографічний опис
Лазебник Л. Л. Оновлення основних засобів в Україні: проблеми їх амортизації та використання / Л. Л. Лазебник // Економіка України. – 2018. – №8 (618). – С.62–74.
Зібрання