До проблеми оптимізації податкової системи України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Полісся
Анотація
Реалізовано моделювання поверхні Дюпюї-Лаффер як залежності податкового доходу держави від ставки податку на прибуток підприємств і ставки податку на доходи фізичних осіб. Визначено оптимальні податкові ставки досліджуваних податків, які забезпечують максимізацію податкового доходу держави. Обґрунтовано, що діюча ставка 18% податку на прибуток підприємства на 2% нижча оптимальної, а ставка 19,5% податку на доходи фізичних осіб на 2,5% нижча оптимальної. The Dupuit-Laffer surface modeling is implemented as a dependence of the tax revenue of the state from the corporate income tax rate and from the personal income tax rate. The optimal tax rates of the investigated taxes, which ensure the maximization of government tax revenue, are determined. It is substantiated that the effective rate of 18% of the corporate profit tax is on 2% lower than the optimal one, and the rate of 19.5% of the personal income tax is 2.5% lower than the optimal one.
Опис
Ключові слова
прямий податок, крива, поверхня, ефект, максимізація, оптимізація, податковий дохід держави., direct tax, curve, surface, effect, maximization, optimization, government tax revenue.
Бібліографічний опис
Martynenko V. V. On the problem of tax system optimization in Ukraine [Електронний ресурс] / V. V. Martynenko // Науковий вісник Полісся. - 2018. - № 2 (14), Ч. 2. - С. 129 -134.- https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-2-2(14)-129-134
Зібрання