Адміністрування податків і платежів

Анотація
У навчальному посібнику викладені теоретичні і практичні питання адміністрування податків і платежів в Україні та досвід адміністрування податків у Чеській Республіці. Авторами сформовано комплекс сучасних тем системи адміністрування податків, зборів і платежів в Україні та розкрито процес їх адміністрування за основними складовими. З метою оволодіння студентами-бакалаврами основами знань і навиків їх адміністрування у навчальному посібнику викладено термінологічний словник за темами, тестові завдання та контрольні питання, а також рекомендовані літературні джерела. Навчальний посібник підготовлений на основі чинного законодавства України, рекомендований для студентів всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та виконує місію пропедевтичної підготовки майбутніх професіоналів податкової справи. The textbook describes the theoretical and practical issues of tax and payment administration in Ukraine and the experience of tax administration in the Czech Republic. The authors formed a complex of modern topics of the system of tax administration, fees and payments in Ukraine and revealed the process of their administration according to the main components. In order for undergraduate students to master the basics of knowledge and skills of their administration, the textbook contains a terminological dictionary by topic, test tasks and control questions, as well as recommended literary sources. The study guide is prepared on the basis of the current legislation of Ukraine, is recommended for students of all economic specialties of higher educational institutions and fulfills the mission of propaedeutic training of future tax professionals.
Опис
Ключові слова
адміністрування податків, адміністрування податків і платежів, tax administration, tax and payment administration
Бібліографічний опис
Адміністрування податків і платежів: навч. посіб. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. ; Держ. фіскал. служба України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь : УДФСУ, 2018. – 318 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 113). – PDF-формат ; мережеве видання ; інституційний репозитарій.