Облік та податкова політика підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – вивчення теоретико-методичного інструментарію обліку та обґрунтуванні напрямків вдосконалення регуляторного складника з метою практичної реалізації облікової та податкової політик. Предметом дослідження є теоретичні та практичні засади обліку та реалізації податкової політик на підприємстві. Об’єктом дослідження виступають облікова та податкова політика підприємств. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що представлені напрямки удосконалення облікової та податкової політики підприємства можуть бути використані у практичній діяльності підприємства та подальших науково-дослідних розробках із зазначеної тематики. The purpose of the study is to study the theoretical and methodological tools of accounting and to substantiate the directions for improving the regulatory component with a view to practical implementation of accounting and tax policies. The subject of the study is the theoretical and practical principles of accounting and implementation of tax policy at the enterprise. The object of the study is the accounting and tax policies of enterprises. The practical significance of the results obtained is that the presented directions for improving the accounting and tax policy of an enterprise can be used in the practical activities of the enterprise and further research and development on this topic.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, податковий консультант, методи оптимізації, система оподаткування, податкова робота, tax consulting, tax consultant, optimization methods, taxation system, tax work
Бібліографічний опис
Маленчук Ю. М. Облік та податкова політика підприємств : кваліфікаційна робота / Ю. М. Маленчук ; наук. кер. С. І. Лєкарь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 130 с.