Облік та податкова політика підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі доведено вивчення теоретико-методичного інструментарію обліку та обґрунтуванні напрямків вдосконалення регуляторного складника з метою практичної реалізації облікової та податкової політик. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що представлені напрямки удосконалення облікової та податкової політики підприємства можуть бути використані у практичній діяльності підприємства та подальших науково-дослідних розробках із зазначеної тематики. The study of the theoretical and methodological tools of accounting and the substantiation of directions for improving the regulatory component for the purpose of practical implementation of accounting and tax policies are proven in the work. The practical significance of the obtained results is that the presented directions for improving the accounting and tax policy of the enterprise can be used in the practical activities of the enterprise and in further research and development on the specified subject.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, податковий консультант, методи оптимізації, система оподаткування, податкова робота, tax consulting, tax consultant, optimization methods, taxation system, tax work
Бібліографічний опис
Маленчук Ю. М. Облік та податкова політика підприємств : кваліфікаційна робота / Ю. М. Маленчук ; наук. кер. С. І. Лєкарь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 130 с.