Система управління ризиками як інструмент спрощення митних процедур в контексті євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Modern Economics
Анотація
У статті розглянуто систему управління митними ризиками, яка виступає важливим інструментом спрощення митних процедур та приведення їх до найкращих світових стандартів, що є необхідною умовою конкурентоздатності України в глобальній економічній системі. Зазначено, що ефективна система управління ризиками як унікальний інструмент інтегрально-цілісного митного контролю дозволяє застосовувати нові принципи безпеки міжнародних ланцюгів постачання товарів. Управління ризиками – це основний базисний принцип сучасних методів митного контролю, який дозволяє оптимально використовувати ресурси митних органів, не зменшуючи ефективності митного контролю, та звільняє більшість учасників зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) від зайвого контролю. У статті увага приділена суб'єктно-орієнтованому підходу, який передбачає категоріювання учасників ЗЕД в системі управління ризиками. Категоріювання у такому випадку є класифікацією учасників ЗЕД в залежності від істотних показників. Визначено основні напрями забезпечення ефективного функціонування системи управління митними ризиками у сфері митного контролю в Україні. The article considers the customs risk management system, which is an important tool for simplifying customs procedures and for bringing them to the best world standards, which is a necessary condition for Ukraine's competitiveness in the global economic system. It is noted that an effective risk management system as a unique tool of integrated customs control allows the application of new principles of security of international supply chains. Risk management is the basic principle of modern methods of customs control, which allows optimal use of resources of customs authorities without reducing the effectiveness of customs control, and frees most participants in foreign economic activity (FEA) from unnecessary control. The article focuses on the subject-oriented approach, which involves the categorization of FEA participants in the risk management system. Categorization in this case is the classification of participants in foreign economic activity depending on the essential indicators. The main directions of ensuring the effective functioning of the customs risk management system in the field of customs control in Ukraine are identified
Опис
Ключові слова
система управління ризиками; АСУР; процес управління ризиками; суб’єктно-орієнтований підхід; класифікація ризиків, risk management system; risk management process; subject-oriented approach; risk classification
Бібліографічний опис
Неліпович О. В. Система управління ризиками як інструмент спрощення митних процедур в контексті євроінтеграції / О. В. Неліпович // Modern Economics. Електронне фахове видання з економічних наук. ‒ 2020. ‒ № 24. ‒ С. 119‒124.
Зібрання