Застосування інформаційних та цифрових технологій на заняттях із мовознавчих дисциплін

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Acta Paedagogika Volynienses
Анотація
У статті уточнено поняття «інформаційні технології» та «цифрові технології» в сучасній інформаційній науці. Доцільним автори водночас вважають уживання терміна «інформаційно-комунікаційні технології навчання», який з погляду дидактики тлумачать як поєднання інноваційних методів і прийомів навчання та програмних, цифрових, комунікаційних засобів, застосовуваних для оперативного отримання, швидкого та якісного засвоєння навчальної інформації, встановлення інтерактивної взаємодії між суб’єктами навчального процесу. Здійснено огляд праць українських та зарубіжних науковців з проблем застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні, визначено актуальні аспекти досліджень. Встановлено особливості застосування інформаційних та цифрових технологій на заняттях із мовознавчих дисциплін. Увагу сфокусовано на скрайбпрезентаціях, додатку Google Classroom, наведено приклади їхнього використання в навчальному середовищі закладів ЗСО та ЗВО. Розкрито можливості модульного об’єктно-орієнтованого динамічного навчального середовища MOODLE для викладання дисциплін мовознавчого спрямування майбутнім учителям-словесникам, а також здобувачам вищої освіти непедагогічних спеціальностей. Схарактеризовано віртуальне середовище AltspaceVR як ресурс для дослідницької та навчальної діяльності учнів і студентів. Визначено, що його перевагами над іншими технологіями є поєднання різноманітних способів аудіо-, відеовізуалізації, прийомів гри, відкритість, а також інтерактивна взаємодія, безперервний зворотний зв’язок між учасниками – суб’єктами освітнього процесу. The paper deals with the clarifying of the concept «informational technologies» and «digital technologies» in the modern information science. At the same time, the authors consider it appropriate to use the term «informational and communication technologies of learning», which in terms of didactics is interpreted as a combination of innovative teaching methods and techniques and software, digital, communication tools used for rapid acquisition, rapid and high-quality learning, establishing interaction between the subjects of the educational process. A review of the Ukrainian and foreign scientists’ works concerning the problems of the usage of informational and communication technologies in education has been carried out, the relevant aspects of research are identified. The peculiarities of the usage of informational and digital technologies in the linguistic disciplines’ lessons are determined. The attention is focused on the scribing-presentations, Google Classroom, the examples of their use in the learning environment of secondary and higher education establishments are given. The possibilities of the modular object-oriented dynamic learning environment MOODLE for teaching linguistic disciplines to future language teachers, as well as to students of non-pedagogical specialties are revealed. AltspaceVR virtual environment is characterized as a resource for research and educational activities of schoolchildren and students. It is determined that the combination of different methods of audio and video visualization, game techniques, openness, as well as interaction, continuous feedback between the participants – the subjects of the educational process are its advantages over the other technologies.
Опис
Ключові слова
інформаційно-комунікаційні технології, мовознавчі дисципліни, скрайбінг, динамічне навчальне середовище MOODLE, додатки Google, віртуальне середовище AltspaceVR., informational and communication technologies, linguistic disciplines, scribing, MOODLE dynamic learning environment, Google applications, AltspaceVR virtual environment.
Бібліографічний опис
Зібрання