Посилення захисту прав на ринку фінансових послуг шлях до відновлення довіри споживачів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
У статті розглядається низка змін до чинного законодавства по захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що стосуються наступних напрямів: встановлення повноважень державних органів щодо захисту прав та визначення основних принципів такого захисту; розширення відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів; встановлення єдиних вимог до реклами фінансових послуг та порядок її надання, закріплено ознаки недобросовісної реклами; розкриття інформації про фінансові послуги, порядок та умови діяльності фінансових установ та інше. В публікації обґрунтовується необхідність більш ефективного вирішення конфліктів, що виникають на ринку фінансових послуг та пошуку альтернативних способів для їх розв’язання. Одним із таких механізмів в Україні передбачається створення інституту фінансового омбудсмена. The article deals with a number of changes to the current legislation on protection of interests of the consumers of financial services, which relate to the following areas: establishment of powers of state bodies on protection of rights and definition of the basic principles of such protection; increasing the responsibility of financial institutions for consumer rights violations; establishment of uniform requirements for advertising of financial services and the procedure for its provision, consolidation of signs of unfair advertising; disclosure of information about financial services, the procedure and conditions of activity of financial institutions and more. The publication justifies the need for more effective resolution of conflicts arising in the financial services market and finding alternative ways to resolve them. One such mechanism in Ukraine is to establish a financial ombudsman institute.
Опис
Ключові слова
ринок фінансових послуг, захист прав, фінансова установа, розкриття інформації, недобросовісна реклама, фінансовий омбудсмен., financial services market, protection of the rights, financial institution, disclosure of information, unfair advertising, financial ombudsman.
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Посилення захисту прав на ринку фінансових послуг як шлях до відновлення довіри споживачів / О. П. Мельник, В. М. Ковтун // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 6. – С. 292–295.
Зібрання