Управління бюджетним дефіцитом: вітчизняна практика та найкращий зарубіжний досвід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка і суспільство
Анотація
Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад стосовно виникнення та сутності бюджетного дефіциту, розкритті сучасного стану дефіциту бюджету в Україні та розробленню пропозицій щодо вдосконалення методів управління ним з урахуванням світового досвіду. На основі аналізу причин і чинників виникнення дефіциту бюджету та напрямів витрачання коштів на його покриття визначено виклики для фінансової безпеки держави. У результаті дослідження було доведено, що одним із найефективніших методів управління бюджетним дефіцитом стали фіскальні правила, які почали широко застосовуватися у більшості країн світу, зокрема країнах ЄС, для уникнення макроекономічної дестабілізації. Обґрунтовано доцільність для України вибору стратегії стабілізації державних фінансів виходячи з необхідності збалансування бюджету на основі функціонування фінансів та з урахуванням впливу внутрішніх (інституціональних та макроекономічних) і зовнішніх (глобалізаційних) чинників. Перспективи подальших наукових досліджень полягають у запровадженні в бюджетному процесі України фіскальних правил нового покоління виходячи з потреб бюджетної системи в ресурсах та інституціональних особливостей країн. The purpose of the paper is to summarize the theoretical foundations of the novelty and essence of the budget deficit, to reveal the current state of the budget deficit in Ukraine, and to develop proposals for improving their management methods in the light of world experience. Based on the analysis of the causes and factors of the budget deficit and the directions of spending of funds on its coverage, it was determined challenges for financial security of the state. As a result of the study it was proved that one of the most effective methods of managing budget deficits was fiscal rules that have been widely used in most countries, including the EU, to avoid macroeconomic destabilization. The expediency of choosing a strategy for stabilizing public finances in Ukraine based on the need to balance the budget on the basis of the functioning of finances and the influence of internal (institutional and macroeconomic) and external (globalization) factors is substantiated. Prospects for further research are the introduction of the new generation of fiscal rules of the budget process of Ukraine, proceeding from the needs of the budget system in the resources and institutional features of the countries.
Опис
Ключові слова
державний бюджет, дефіцит бюджету, управління бюджетним дефіцитом, збалансованість бюджету, фіскальні правила., state budget, budget deficit, budget deficit management, budget balance, financing sources.
Бібліографічний опис
Кробинець Г. В. Управління бюджетним дефіцитом: вітчизняна практика та найкращий зарубіжний досвід [Електронний ресурс] / Г. В. Кробинець, Т. А. Коляда // Економіка і суспільство. – 2018. – Вип. № 18. – С. 122–128. – Режим доступу : http://economyandsociety.in.ua/journal/18_ukr/18.pdf
Зібрання