Спеціальна підготовки у спортивному орієнтуванні на початковому етапі тренувального процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розрізняють деякі форми використання часу на лоні природи, це - туризм, спортивне орієнтування, оздоровлення, та відпочинок. Саме спортивне орієнтування, у сучасному світі сприймається як головна форма спортивної та рекреаційної діяльності, перетворившись на потужну самостійну галузь нематеріального виробництва, яка задовольняє 3% від населення світу та займає 16 місце за популярністю [2, с.81]. Рекомендований вік для занять з 8 років. Спортивне орієнтування – вдало поєднує в собі фізичні та розумові навантаження, що вимагає від спортсменів швидкої та точної оцінки ситуації, що склалася і вміння мислити, відчуваючи великі фізичні навантаження. Поєднання фізичної та інтелектуальної діяльності, що відбувається у природному середовищі здійснює багатогранний позитивний вплив на формування фізичних, інтелектуальних та особистісних рис молодої людини. В орієнтуванні знайшли своє відображення психічні процеси особистості: відчуття, сприйняття, уявлення і уява, мислення, емоції, воля, пам'ять, увага. Яскраво виражені індивідуальні психологічні особливості особистості: спрямованість особистості, темперамент, характер, здібності. Розвиток когнітивних (пізнавальних) процесів, які включають в себе відчуття, сприйняття, увагу, уяву, пам'ять, мислення, є провідною ланкою в техніко-тактичній підготовці орієнтувальників. У практиці орієнтування воно присутнє постійно: перемикання уваги з читання карти на місцевість і навпаки, зі скрупульозного читання карти (точного орієнтування) на швидкісній біговій варіант і навпаки. Some forms of spending time in nature are distinguished, these are tourism, sports orientation, health improvement, and recreation. Sports orientation itself, in the modern world, is perceived as the main form of sports and recreational activity, turning into a powerful independent branch of intangible production, which satisfies 3% of the world's population and ranks 16th in terms of popularity [2, p.81]. The recommended age for classes is from 8 years. Sports orientation - successfully combines physical and mental stress, which requires athletes to quickly and accurately assess the situation and the ability to think while experiencing great physical stress. The combination of physical and intellectual activity that takes place in the natural environment has a multifaceted positive influence on the formation of physical, intellectual and personal traits of a young person. The mental processes of the individual are reflected in orientation: sensation, perception, representation and imagination, thinking, emotions, will, memory, attention. Clearly expressed individual psychological features of the personality: personality orientation, temperament, character, abilities. The development of cognitive (cognitive) processes, which include feeling, perception, attention, imagination, memory, thinking, is a leading link in the technical and tactical training of orienteers. In the practice of orientation, it is constantly present: switching attention from reading the map to the terrain and vice versa, from scrupulous reading of the map (accurate orientation) to a high-speed running option and vice versa.
Опис
Ключові слова
спорт, спортивне орієнтування, мислення, тренувальний процес, навантаження, sport, sports orientation, thinking, training process, load
Бібліографічний опис
Шарапов О. Р. Спеціальна підготовки у спортивному орієнтуванні на початковому етапі тренувального процесу : кваліфікаційна робота / О. Р. Шарапов ; наук. кер. О. М. Лаврентьєв ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 58 с.