Сутність податку на прибуток підприємства в умовах воєнного стану

Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник публічного та приватного права
Анотація
У статті розглянуто поняття податку на прибуток підприємства, визначено його суть, зміст та місце в системі оподаткування, окрім того здійснено його аналіз як одного із бюджетоутворюючих податків, що значною мірою акумулює кошти до державного бюджету, здійснено його аналіз як механізму регулювання та стимулювання економіки, що здійснює такий вплив саме завдяки диференціації ставок оподаткування по різних видах діяльності і завдяки наданню пільг у виробництві пріоритетних товарів, а також як способу регулювання господарської діяльності. Також в статті розкрито фіскальне значення податку на прибуток підприємства оскільки воно є дуже важливим з огляду характеристики цього податку. Окрім того було охарактеризовано регулюючий та стимулюючий характер податку на прибуток підприємства, а також визначено, що податок на прибуток підприємства є вагомим важелем впливу, за допомогою якого можна впливати на прийняття багатьох рішень, саме для юридичних осіб, оскільки цей податок є їх основним стягненням. Висвітлено питання змін податку на прибуток підприємств з періоду дії воєнного стану на території України та проведено порівняльний аналіз доходів від цього прибутку в довоєнний час та воєнний період, також окреслено причини зміни частки доходів від податку на прибуток підприємства до державного бюджету з періоду початку повномасштабного вторгнення, а окрім того було встановлено, що останні зміни внесені до Податкового кодексу України демонструють нам, що майже через рік та вісім місяців війни економічна ситуація в країні стає порівняно стабільнішою та є більш пристосованою до умов воєнного стану, ніж на початку повномасштабного вторгнення. Загальний стан бізнесу та економіки зараз дозволяє повернути певні його аспекти до довоєнного періоду функціонування завдяки своєчасній реакції держави та уряду на ті виклики, що постали перед нею. The article examines the concept of corporate income tax, defines its essence, content and place in the taxation system, in addition, analyzes it as one of the budget forming taxes that accumulates funds to the state budget to a large extent, analyzes it as a mechanism for regulating and stimulating the economy, which exerts such influence precisely due to the differentiation of tax rates for various types of activity and due to the provision of benefits in the production of priority goods, as well as a way of regulating economic activity. The article also reveals the fiscal value of the corporate income tax, as it is very important in view of the characteristics of this tax. In addition, the regulatory and stimulating nature of the corporate income tax was characterized, and it was also determined that the corporate income tax is a powerful leverage that can be used to influence many decisions, especially for legal entities, since this tax is their main charge. The issue of changes in the corporate income tax since the period of martial law in Ukraine was highlighted and a comparative analysis of income from this income in the pre-war and wartime periods was carried out, described the reasons for the change in the share of revenues from the corporate income tax to the state budget since the beginning of the full-scale invasion are also outlined and it was also established that the latest changes made to the Tax Code of Ukraine show us that almost a year later and eight months into the war, the economic situation in the country becomes comparatively more stable and more adapted to the conditions of martial law than at the beginning of a full-scale invasion. The general state of business and economy now allows us to return certain aspects of it to the pre-war period of functioning thanks to the timely response of the state and government to the challenges that arose before it.
Опис
Ключові слова
податкова система України, податки, податок на прибуток підприємства, підприємство, ставки податків, податкова пільга, воєнний стан, tax system of Ukraine, taxes, corporate income tax, enterprise, tax rates, tax relief, martial law
Бібліографічний опис
Мельник О. П. Сутність податку на прибуток підприємства в умовах воєнного стану / О. П. Мельник, О. А. Коцюба, О. Р. Небесна // Науковий вісник публічного та приватного права. – 2023. – № 4. – С. 150–154.
Зібрання