Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес Інформ
Анотація
Мета статті полягає у формуванні методологічних засад дослідження державного фінансування аграрного сектора національної економіки у контексті його фінансового забезпечення, яке включає в себе також бюджетне фінансування і державну фінансову підтримку. Пропонується авторське тлумачення змісту поняття «державне фінансування аграрного сектора економіки», з урахуванням результатів порівняльного аналізу існуючих теоретичних підходів щодо визначення понять «фінансове забезпечення», «бюджетне фінансування» та «державна підтримка аграрного сектора». Державне фінансування аграрного сектора економіки є однією з форм фінансового забезпечення, що реалізується через безповоротну та безоплатну передачу бюджетних коштів на покриття програмно-цільових видатків для його фінансової підтримки державою та з урахуванням вимог СОТ. Перспективами подальших досліджень авторів у даному напрямі є вдосконалення методичного забезпечення оцінки ефективності державного фінансування аграрного сектора та розробка шляхів оптимізації, а також формування напрямів забезпечення його розвитку на перспективу. The artcle is aimed at formulatng methodological foundatons of studying the State fnancing for the agrarian sector of the natonal economy in the context of its fnancial ensuring, which also includes budgetary fnancing and the State fnancial support. The authors have proposed their own interpretaton of meaning of the concept of «the State fnancing of the agrarian sector of economy», according to results of an comparatve analysis of the existing theoretcal approaches to defning the concepts of «fnancial security», «fnancing» and «the State support for the agrarian sector». The State fnancing of the agrarian sector of economy is a form of fnancial ensuring, which is implemented through permanent and compensaton-free transfer of budgetary means to cover the program-target costs for its fnancial support by the State, according to the requirements of the WTO. Prospects for further research in this directon are improving the methodological support of evaluaton of efciency of the State fnancing for the agrarian sector and elaboratng ways for optmizing, as well as formulatng directons of its development in the future.
Опис
Ключові слова
фінансове забезпечення, фінансування, державна фінансова підтримка, аграрний сектор, національна економіка., fnancial ensuring, fnancing, State fnancial support, agrarian sector, natonal economy.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Методологічні засади дослідження державного фінансування аграрного сектора економіки як складової його фінансового забезпечення / В. В. Мартиненко, О. М. Палюх // Бізнес Інформ. – 2016. – № 10. – С. 224–229
Зібрання