Проблемні аспекти відбору підприємств, які надають послуги з переробки або знищення (утилізації) майна, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : НМетАУ
Анотація
Проаналізовано механізм відбору суб’єктів господарювання, які надають послуги з переробки або знищення (утилізації) майна, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства. В результаті виявлено наявність значної кількості невизначеностей та питань, що потребують додаткового нормативного уточнення, серед яких: необхідність законодавчого врегулювання відбору підприємств, які надають послуги з переробки або знищення (утилізації) майна (оскільки досі у нормативно-правових актах визначені лише окремі випадки залучення таких підприємств); необхідність зміни джерела фінансування процедури переробки або знищення (утилізації) товарів та вирішення питання утилізації транспортних засобів; необхідність актуалізації постанови «Про порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним» відповідно до норм чинного законодавства. The mechanism of selection of business entities that provide services for processing or destruction (utilization) of property that has become the property of the state for violation of customs legislation is analyzed. As a result, there are a number of uncertainties and issues that require additional regulatory clarification, including: the need for legislative regulation of the selection of enterprises that provide services for processing or destruction (disposal) of property (because so far only certain cases of enterprises); the need to change the source of funding for the procedure of processing or destruction (disposal) of goods and address the issue of disposal of vehicles; the need to update the resolution "On the procedure for accounting, storage, valuation of confiscated and other property that becomes the property of the state, and its disposal" in accordance with current legislation.
Опис
Ключові слова
переробка, знищення, порушення митного законодавства, майно, що перейшло у власність держави, processing, destruction, violation of customs legislation, property transferred to state ownership
Бібліографічний опис
Попель С. А. Проблемні аспекти відбору підприємств, які надають послуги з переробки або знищення (утилізації) майна, що перейшло у власність держави за порушення митного законодавства / С. А. Попель // Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки. Частина 1 : зб. наук. статей за матер. VІ Всеукр. наук.-практ. конф, Дніпро, 16-17 квітня 2020 р. – Дніпро : НМетАУ, 2020. – С. 142–147.
Зібрання