Взаємозв’язок обліково-аналітичної та податкової складової визначення фінансових результатів підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розкрито сутність зміст і структуру процесу розвитку теоретичних і методичних положень удосконалення бухгалтерської фінансової звітності, розробка на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення методики формування, аналізу та прогнозування основних фінансових показників ТОВ „СОФІТ”. Результати досліджень вказують на важливість з удосконалення обліку та оподаткування операцій з капітального інвестування на підприємствах України. The essence of the content and structure of the process of development of theoretical and methodological provisions for improving accounting financial reporting, the development of practical recommendations based on them, aimed at improving the methodology of formation, analysis and forecasting of the main financial indicators of LLC "SOFIT" have been revealed. The research results indicate the importance of improving the accounting and taxation of capital investment operations at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, фінансові результати, облік, контроль, консультування, taxation, financial results, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Ізмайлова К. В. Взаємозв’язок обліково-аналітичної та податкової складової визначення фінансових результатів підприємств : кваліфікаційна робота / К. В. Ізмайлова ; наук. кер. Т. О. Скоромцова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 106 с.