Взаємозв’язок обліково-аналітичної та податкової складової визначення фінансових результатів підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – обґрунтування теоретичних і методичних положень удосконалення бухгалтерської фінансової звітності, розробка на їх основі практичних рекомендацій, спрямованих на поліпшення методики формування, аналізу та прогнозування основних фінансових показників ТОВ „СОФІТ”. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методологічних і практичних положень формування, аналізу та прогнозування показників бухгалтерської фінансової звітності. Об’єктом дослідження є процедури складання, подання і використання бухгалтерської фінансової звітності та фінансові результати ТОВ „СОФІТ”. Практичне значення одержаних результатів полягає в пропозиціях з удосконалення обліку та оподаткування операцій з капітального інвестування на підприємствах України. The purpose of the study is to substantiate the theoretical and methodological provisions for improving accounting financial statements, to develop practical recommendations on their basis aimed at improving the methodology for forming, analyzing and forecasting the main financial indicators of LLC "SOFIT". The subject of the study is a set of theoretical, methodological and practical provisions for the formation, analysis and forecasting of accounting financial statements. The object of the study is the procedures for the preparation, presentation and use of accounting financial statements and the financial results of LLC "SOFIT". The practical significance of the results obtained is in the proposals for improving the accounting and taxation of capital investment transactions at Ukrainian enterprises.
Опис
Ключові слова
оподаткування, фінансові результати, облік, контроль, консультування, taxation, financial results, accounting, control, consulting
Бібліографічний опис
Ізмайлова К. В. Взаємозв’язок обліково-аналітичної та податкової складової визначення фінансових результатів підприємств : кваліфікаційна робота / К. В. Ізмайлова ; наук. кер. Т. О. Скоромцова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 106 с.