Державний фінансовий контроль

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Підручник розроблено відповідно до програми дисципліни «Державний фінансовий контроль», вивчення якої ґрунтується на опануванні студентами, що навчаються за спеціальністю «Облік і оподаткування», блоку обліково-аналітичних і контрольних дисциплін. Висвітлено питання теоретико-методологічних засад здійснення державного фінансового контролю в Україні, розглянуто особливості методики державного фінансового контролю типових операцій бюджетних установ та суб’єктів господарювання, а також специфіку перевірки окремих галузей бюджетної сфери та національної економіки. Метою видання є формування системи теоретичних знань і професійних компетенції з курсу «Державний фінансовий контроль». Призначений для здобувачів і викладачів економічних спеціальностей закладів вищої освіти України, науковців, слухачів післядипломної освіти і системи додаткової професійної освіти, також буде корисним для працівників державних і контролюючих установ, керівників господарюючих суб’єктів, їх структурних підрозділів і служб управління, фахівців у сферах обліку і контролю державних фінансів. The textbook was developed in accordance with the program of the discipline "State financial control", the study of which is based on the mastery by students studying the specialty "Accounting and taxation" of the block of accounting, analytical and control disciplines. The issue of the theoretical and methodological foundations of state financial control in Ukraine is highlighted, the peculiarities of the state financial control methodology of typical operations of budget institutions and business entities, as well as the specifics of checking individual branches of the budget sphere and the national economy are considered. The purpose of the publication is the formation of a system of theoretical knowledge and professional competences from the course "State Financial Control". Intended for applicants and teachers of economic specialties of higher education institutions of Ukraine, scientists, students of postgraduate education and the system of additional professional education, it will also be useful for employees of state and controlling institutions, managers of economic entities, their structural divisions and management services, specialists in accounting and control of public finances.
Опис
Ключові слова
Державний фінансовий контроль, фінансовий контроль, оподаткування, облік, бюджетна установа, державні фінанси, State financial control, financial control, taxation, accounting, budgetary institution, state finances
Бібліографічний опис
Шевчук О. А. Державний фінансовий контроль : підручник [Електронний документ] / О. А. Шевчук ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 432 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 145).
Зібрання