Бухгалтерський облік та оподаткування доходів підприємства за матеріалами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою кваліфікаційної роботи є дослідження стану бухгалтерського обліку та оподаткування доходів підприємства і розробка пропозицій щодо удосконалення методики обліку та формування фінансової звітності. Основними завданнями дипломної роботи є: дослідження економічної сутності доходів підприємства, характеристики їх складу; визначення критеріїв визнання, оцінки та класифікації доходів; розгляд особливостей формування облікової політики доходів підприємства; вивчення організації і методики бухгалтерського обліку доходів підприємства; розкриття інформації про доходи підприємства у фінансовій звітності; дослідження сучасного стану системи оподаткування та напрями її удосконалення; визначення порядку оподаткування доходів підприємства та складання податкової звітності. Предметом кваліфікаційної роботи є організаційно-методичні аспекти обліку та оподаткування доходів підприємства. Об’єктом у кваліфікаційній роботі є доходи підприємства. Базою для написання кваліфікаційної роботи є ПрАТ «ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення бухгалтерського обліку та оподаткування доходів підприємства та їх запровадження на «ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», а саме, елементи облікової політики в частині формування доходів. Робота містить 60 сторінок, 18 таблиць, 6 рисунків. Список використаних джерел складається з 60 найменувань. В роботі 7 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2023 рр. Рік захисту роботи 2023 р. The purpose of the qualification work is to study the state of accounting and taxation of income of the enterprise and to develop proposals for improving the methodology of accounting and financial reporting. The main tasks of the thesis are: - study of the economic essence of income of the enterprise, characteristics of their composition; - determination of criteria for recognition, evaluation and classification of income; - consideration of the features of the formation of accounting policy of income of the enterprise; - study of the organization and methods of accounting of income of the enterprise; - disclosure of information about the income of the enterprise in the financial statements; - study of the current state of the taxation system and directions for its improvement; - determination of the procedure for taxation of enterprise income and tax reporting. The subject of qualification work is organizational and methodological aspects of accounting and taxation of enterprise income. The object in the qualification work is the income of the enterprise. The basis for writing the qualification work is PrJSC «Kyiv Electric Car Repair Plant». Based on the results of the study, proposals for improving the accounting and taxation of enterprise income and their implementation at PrJSC «Kyiv Electric Car Repair Plant» were formulated, namely, elements of accounting policy in terms of income generation. The obtained results can be used in the organization of accounting at PrJSC «Kyiv Electric Car Repair Plant». The work contains 67 pages, 10 table, 13 drawing, 1 formula. The list of the used sources is counted by 54 names. In-process 12 applications. Year of qualification work 2021-2022. Year of work defense 2023.
Опис
Ключові слова
доходи, облік доходів, оподаткування доходів, податок на прибуток, система оподаткування., income, income accounting, income taxation, income tax, taxation system
Бібліографічний опис
Руденко Н. А. Бухгалтерський облік та оподаткування доходів підприємства за матеріалами ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» : кваліфікаційна робота / Н. А. Руденко ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 60 с.