Передумови розвитку та особливості функціонування «сухих портів» Швеції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вінниця : ВНТУ
Анотація
Сучасний етап розвитку міжнародної логістики характеризується зростання кількості інтермодальних логістичних хабів, які покликані забезпечувати безперебійний процес постачання на протязі усього ланцюга постачання, зберігаючи при цьому цілісність товарного потоку. Одним із видів логістичних об’єктів, які останнім часом набули поширення у всьому світі є «сухі порти». Однією із перших країн Європи в якій набуло широкого поширення таке логістичне явище, як «сухі порти» є Швеція. В результаті проведення дослідження визначено, що: практично всі сухі порти в Швеції створені за ініціативи місцевих органів влади (муніципалітетів) і в тісній кооперації із підприємствами, які займаються вантажними перевезеннями; більшість «сухих портів» Швеції знаходяться на відстані 200 – 600 км. від морського порту; переважна більшість визначених вище логістичних хабів перебуваються на етапі розвитку, що підтверджується постійним розширенням переліку послуг (Послугами, якими користуються найбільш часто, є: зберігання, обробка небезпечних вантажів, вантажні операції, контроль обігу пустих контейнерів. Послугами, якими користуються рідше, є: консолідація вантажів, онлайн-бронювання, безпечна стоянка для вантажівок і причепів, митне очищення, експедування, складування, відстеження руху вантажів, комплектування, перепакування та маркування, карантин, контроль якості, ремонт, крос-докінг), які ними надаються та розбудовою складської інфраструктури; завантаженість більшості «сухих портів» складає 20-60% від пропускної спроможності, що створює перспективи для нарощення обсягу вантажів, які обробляються «сухими портами». The current stage of development of international logistics is characterized by an increase in the number of intermodal logistics hubs, which are designed to ensure a smooth supply process throughout the entire supply chain, while maintaining the integrity of the product flow. One of the types of logistics facilities that have recently become widespread around the world are "dry ports". Sweden is one of the first European countries in which such a logistics phenomenon as "dry ports" has become widespread. As a result of the research, it was determined that: almost all dry ports in Sweden were created at the initiative of local authorities (municipalities) and in close cooperation with enterprises engaged in cargo transportation; most of Sweden's "dry ports" are at a distance of 200 - 600 km. from the seaport; the vast majority of the logistics hubs defined above are at the stage of development, which is confirmed by the constant expansion of the list of services (Services that are used most often are: storage, processing of dangerous goods, cargo operations, control of the circulation of empty containers. Services that are used less often are: consolidation cargo, online booking, safe parking for trucks and trailers, customs clearance, forwarding, warehousing, cargo movement tracking, picking, repacking and labeling, quarantine, quality control, repair, cross-docking) provided by them and development of warehouse infrastructure; the workload of most "dry ports" is 20-60% of the throughput capacity, which creates prospects for increasing the volume of cargo handled by "dry ports".
Опис
Ключові слова
інтермодальні перевезення, «сухий порт», інфраструктурні об’єкти, логістика., intermodal transportation, "dry port", infrastructure facilities, logistics.
Бібліографічний опис
Попель С. А. Передумови розвитку та особливості функціонування «сухих портів» Швеції / С. А. Попель // Сучасні тенденції розвитку фінансових та іноваційно-інвестиційних процесів в Україні : матер. V Міжнар. наук.-практ. конф., 2-3 березня 2023 р., м. Вінниця. – Вінниця : ВНТУ, 2023. – С. 143–146.
Зібрання