Управління платоспроможністю підприємства за матеріалами ТОВ «Кондитерський цех»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета - поглиблення теоретико-методичних основ та удосконалення практичних рекомендацій щодо управління платоспроможністю підприємства. Завдання: розкрити економічну сутність та фактори впливу на платоспроможність підприємства; визначити методичні підходи до оцінки управління платоспроможністю підприємства; проаналізувати визначальні тенденції розвитку господарської діяльності підприємства ТОВ «Кондитерський цех»; зробити оцінку поточного стану платоспроможності підприємства; обґрунтувати та розробити оптимізаційну систему управління платоспроможністю підприємства; дослідити основні складові та ефективність системи управління платоспроможністю підприємства. Об’єктом дослідження є платоспроможність ТОВ «Кондитерський цех». Предметом дослідження є теоретико – методичні аспекти та практичні рекомендації щодо управління платоспроможністю підприємства. Дипломна робота містить 51 сторінка, 11 таблиць, 9 рисунків, список використаних джерел з 45 найменувань. Рік виконання дипломної роботи – 2022. Рік захисту дипломної роботи – 2023. The goal is to deepen the theoretical and methodological foundations and improve practical recommendations for managing the company's solvency. Task: reveal the economic essence and factors affecting the solvency of the enterprise; to determine methodical approaches to the assessment of enterprise solvency management; to analyze the defining trends in the development of the economic activity of the "Confectionery Shop" LLC; make an assessment of the current state of the company's solvency; justify and develop an optimization system for managing the company's solvency; to investigate the main components and effectiveness of the company's solvency management system. The object of the study is the solvency of "Confectionery Shop" LLC. The subject of the research is the theoretical and methodological aspects and practical recommendations for managing the company's solvency. The thesis contains 51 pages, 11 tables, 9 figures, a list of used sources of 45 titles. Year of graduation: 2022. Year of protection of work: 2023.
Опис
Ключові слова
платоспроможність, управління, ефективність, ліквідність, фінансова стійкість, solvency, management, efficiency, liquidity, financial stability
Бібліографічний опис
Кутузова І. О. Управління платоспроможністю підприємства за матеріалами ТОВ «Кондитерський цех» : кваліфікаційна робота / І. О. Кутузова ; наук. кер. В. Г. Бодров ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 55 с.