Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży
Анотація
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, яка відбулася 21 лютого 2024 р. на базі кафедри соціальних комунікацій, словесності та культури факультету соціально-гуманітарних технологій, спорту та реабілітації Державного податкового університет, організованої спільно з українськими та зарубіжними партнерами. Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням: українська мова як феномен національної культури, міжмовна комунікація у сучасному геополітичному світі, міжкультурний діалог і презентація української культури, комунікативна компетентність сучасного фахівця, медіадизайн і візуальнульні комунікації у сучасному культурному вимірі, сучасні засоби масової інформації та духовний універсум людини, бізнес-комунікації та перекладознавство: виклики сьогодення. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. Збірник сформований з готових матеріалів, наданих авторами. Видавець не несе відповідальності за надані до публікації матеріали. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Internet Conference held on 21 February 2024 at the Department of Social Communications, Literature and Culture of the Faculty of Social and Humanitarian Technologies, Sports and Rehabilitation of the State Tax University, organised jointly with Ukrainian and foreign partners. The publications reflect the directions and results of scientific research on the following topical issues: Ukrainian language as a phenomenon of national culture, interlingual communication in the modern geopolitical world, intercultural dialogue and presentation of Ukrainian culture, communicative competence of a modern specialist, media design and visual communication in the modern cultural dimension, modern mass media and the human spiritual universe, business communications and translation studies: challenges of today. The publication is intended for a wide range of readers interested in the above issues. The collection is compiled from the materials provided by the authors. The publisher is not responsible for the materials submitted for publication.
Опис
Ключові слова
українська мова, українська культура, Ukrainian language, Ukrainian culture
Бібліографічний опис
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 лютого 2024 р., Ломжа-Ірпінь / ред. кол. : Н. І. Зикун, Т. С. Гирінa, З. П. Шарлович [та ін.] ; Міжнародна Aкадемія Прикладних Наук в Ломжі, Державний податковий університет. – Ломжа-Ірпінь : Вид-во: MANS w Łomży, 2024. – 518 с.