Особливості оцінки бренду підприємницьких структур електронної торгівлі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь.
Анотація
Проведено порівняльний аналіз альтернативних підходів до оцінки вартості бренду: дохідного, ринкового, витратного та методу залишкової вартості. Визначено, що для оцінки вартості бренду підприємств електронної комерції доцільно також використовувати ретроспективний метод (витратний або вартісної підхід відповідно до методики ISO 10668). Запропоновано вдосконалення вартісної методики з врахуванням специфіки он-лайн торгівлі. A comparative analysis of alternative approaches to brand valuation: revenue, market, cost and residual value method. It is determined that to assess the brand value of e-commerce enterprises, it is also advisable to use a retrospective method (cost or cost approach in accordance with the methodology of ISO 10668). It is proposed to improve the cost methodology taking into account the specifics of online trade.
Опис
Ключові слова
бренд, вартість бренду, стандарт оцінки бренду, методики оцінки бренду, електронна комерція, brand, brand value, brand evaluation standard, brand evaluation methods, e-commerce
Бібліографічний опис
Калач Г. М. Особливості оцінки бренду підприємницьких структур електронної торгівлі / Г. М. Калач // Вектори еволюції та перспективи підприємництва в умовах сучасних викликів : зб. матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва», 8-9 жовтня 2020 р. : у 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во фінансів України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч.1. – С.205–207.
Зібрання