Форми сучасної правотворчості в системі теоретичного та прикладна парадигма знань права

Анотація
У статті автори встановили актуальність наукового знання форм сучасної правотворчості як особливої комунікативної та інституційної моделі виникнення і розвитку права. Доведено високий рівень актуальності наукових знань про форми сучасного правового формування системи теоретичної та прикладної парадигми правових знань. Обґрунтовано доцільність виділення форм сучасної законотворчості, що підтвердила їх характеристику як компонента суб'єкта права знань. Доктринальну форму законотворчості можна охарактеризувати в наступних положеннях. Відзначається, що форми сучасної законотворчості є категорією, що позначає: по-перше, просторову складову, що характеризує (відображає) зовнішній прояв, певну модель, відбиток досліджуваного явища; по-друге, суттєву складову, що охоплює закономірності змісту формування права, включає систему її елементів і особливості взаємодії між ними; по-третє, організаційний компонент, заснований на розумінні форми як спеціального засобу організації змісту законотворчості. Доведено, що на основі цього комплексного розуміння форм сучасної законотворчості доцільно продовжити дослідження його теоретичних і практичних аспектів. Communicative and institutional model of emergence and development of law. High level of relevance of scientific knowledge of forms of modern lawmaking of the system of a theoretical and applied paradigm of law knowledge proved. The expediency of allocation of forms of modern lawmaking proved. Based on generalization of forms of modern lawmaking their characteristic as a law knowledge subject component is specified. The doctrinal form of lawmaking can be characterize within the following provisions. It is noted that forms of modern lawmaking are the category designating: first, the spatial component, that it characterizes (reflects) external manifestation, a certain model, a stamp of the studied phenomenon; secondly, the substantial component as covers regularities of content of formation of law, includes the system of its elements and features of interaction between them; thirdly, an organizational component which is based on understanding of a form as special means of the organization of content of lawmaking. It is proved that based on this complex understanding of forms of modern lawmaking, it is expedient to continue a research of its theoretical and practical aspects.
Опис
Ключові слова
законотворчість, формування права, правотворча форма, сучасний стан законотворчості, правові знання., lawmaking, formations of law, lawmaking form, current state of lawmaking, law knowledge.
Бібліографічний опис
Bobrovnyk S. Forms of Modern Lawmaking in the System of a Theoretical and Applied Paradigm of Law Knowledge / S. Bobrovnyk, A. Shtvchenko, T. Didych // International Journal of Advanced Biotechnology and Research. – 2019. – Issue 1. – P. 391–397.
Зібрання