Методологічне та інструментальне забезпечення наукових досліджень

Анотація
У навчальному посібнику розглядаються питання методології та інструментального забезпечення організації наукових досліджень. Розкривається сутність загальних методів наукових досліджень, детально розглядається зміст спеціальних методів наукових досліджень, надається характеристика складових інформаційного простору наукових досліджень з корисними посиланнями для їх використання, висвітлюються питання загальної організації наукового дослідження та особливості проведення навчальної та кваліфікаційної наукової роботи. Окрема тема присвячується сутності, структурі та інструментарію фінансової науки. Для студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти. The study guide deals with issues of methodology and instrumental support for the organization of scientific research. The essence of general methods of scientific research is revealed, the content of special methods of scientific research is considered in detail, the characteristics of the components of the information space of scientific research are provided with useful references for their use, the issues of the general organization of scientific research and the peculiarities of conducting educational and qualifying scientific work are highlighted. A separate topic is devoted to the essence, structure and tools of financial science. For students of economic specialties of higher education institutions.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, методологія, продуктивна сила, наукове пізнання, економічна синергетика, прогнозування, планування, scientific research, methodology, productive power, scientific knowledge, economic synergy, forecasting, planning
Бібліографічний опис
Методологічне та інструментальне забезпечення наукових досліджень : навч. посіб. [Електронний документ] / В. Г. Бодров, Л. Л. Лазебник, С. В. Онишко [та ін.] ; за ред. О. А. Шевчука ; Ун-т держ. фіск. служби України. ‒ Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 324 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 154).