Особливості змісту підготовки борців високої кваліфікації у дзюдо

dc.contributor.authorЛаврентьєв Олександр Миколайовичuk_UA
dc.contributor.authorЖежар Інна Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorКриворотько Юрій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorLavrentiev Oleksandr Mykolaiovychen_EN
dc.contributor.authorZezer Inna Volodymyrivnaen_EN
dc.contributor.authorKryvorotko Yurii Anatoliiovychen_EN
dc.date.accessioned2024-04-01T13:29:29Z
dc.date.available2024-04-01T13:29:29Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractДзюдо належить до групи складно-координаційних видів спорту. Його основний зміст полягає у взаємодії суперників через рухові супротиви, завданням яких є виведення з рівноваги за допомогою технічних дій в стійці з переслідуванням противника в боротьбі лежачи (партері). Метою переслідування є перемога сковуючими вузлами утримуючого, задушливого або больового характеру відповідно до правил змагань. Як єдиноборство дзюдо направлене на змагальну діяльність. Мета роботиполягає у вивченні впливу ефективної підготовки дзюдоїстів у змагальному мікроциклі. Арсенал дзюдо містить набір технічних дій для боротьби в стійці (техніка кидків) і партері (техніка утримань, техніка больових прийомів на ліктьовий суглоб, техніка задушливих прийомів), вивчення яких визначається традиційною системою ступенів майстерності (від простого –до складного). У рамках базової підготовки активне освоєння дзюдо дозволяє спортсменам не тільки вдосконалювати фізичні якості і зміцнювати здоров’я, освоювати фізичні вправи і рухові навички, а й успішно розвивати психічні процеси та моральні якості, формувати свідомість і мислення, творчий підхід і самостійність тощо. Методологія. Боротьба дзюдо відноситься до видів спорту з надзвичайно складною та різноманітною технікою рухів. Складовими її техніки для організації дослідження використовувались наступні методи є основні прийоми та стійки, їх модифікації, складні техніко-тактичні дії (комбінації та контрприйоми), елементарні дії (пересування, захоплення, виведення з рівноваги, страховка партеру та самострахування). Для організації дослідження використовувались наступні методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури, протоколів змагань з дзюдо, педагогічне спостереження, тестування. Наукова новизна. Направлена на організацію, планування спортивної майстерності під час виступу на змаганнях різного рангу. Своєчасно проаналізовані, спрогнозовані та змодельовані змагальні та тренувальні ситуації будуть використовуватись на подальше планування збалансованого тренувального процесу, щодо оптимальних навантажень на різних етапах підготовки дзюдоїстів різної кваліфікації щодо досягнення найвищих результатів у дзюдо. Висновки. Тренувальний процес має бути підібраний на досягнення конкретних спортивних цілей та результатів, має враховувати індивідуальні особливості та можливості спортсменів. Такий підхід має допомагати забезпечити борцям можливість досягати високих результатів та підтримувати конкурентоспроможність на міжнародному рівні. Judo belongs to the group of complex coordination sports. Its main content consists in the interaction of opponents through motor resistances, the task of which is tobring them out of balance with the help of technical actions in the stance with the subsequent pursuit of the opponent in a lying fight (parterre). The purpose of the pursuit is to win with binding knots of a restraining, suffocating or painful nature in accordance with the rules of the competition. As a martial art, judo is aimed at competitive activity. The purposeof the work is to study the impact of effective training of judokas in a competitive microcycle.Judo's arsenal contains a set of technical actions for fighting in the stance (throw technique) and parterre (holding technique, technique of pain techniques on the elbow joint, technique of choking techniques), the study of which is determined by the traditional system of degrees of mastery (from simple to complex). As part of basic training, active learning of judo allows students not only to improve physical qualities and strengthen health, master physical exercises and motor skills, but also to successfully develop mental processes and moral qualities, to form consciousness and thinking, creative approach and independence,etc.Methodology.Judo wrestling refers to sports with extremely complex and varied movement techniques. The following methods were used as components of her technique to organize the research: basic techniques and stances, their modifications, complex technical-tactical actions (combinations and countermeasures), elementary actions (movement, capture, disequilibrium, ground insurance and self-insurance). the following methods were used to organize the research: theoretical analysis and generalization of scientific and methodical literature, protocols of judo competitions, pedagogical observation, testing. Scientific novelty. It is aimed at the organization, planning of sportsmanship during performance at competitions of various ranks. Timely analyzed, predicted and simulated competition and training situations will be used for further planning of a balanced training process, regarding optimal loads at different stages of training of judokas of different qualifications to achieve the highest results in judo.Conclusions. The training process should be selected to achieve specific sports goals and results, should take into account the individual characteristics and capabilities of athletes. Thisapproach should help ensure wrestlers have the opportunity to achieve high results and maintain competitiveness at the international level.
dc.description.sponsorshiphttps://orcid.org/0000-0002-6960-0237
dc.identifier.doihttps://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2024.3K(176).61
dc.identifier.issn2311-2220
dc.identifier.urihttps://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/1768/1741
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1970
dc.language.isouk_UA
dc.publisherНауковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
dc.relation.ispartofseries15 Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт); Вип. 3К (176).
dc.relation.isreferencedby1. Данько Г.П., Лаврентьєв О.М, Данько Т.Г., Крупеня С.В., Живолович С.А. Педагогічні умови формування спортивної майстерності юних спортсменів з вільної боротьби. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. наукових праць / За ред. О. В. Тимошенка. Київ : Видавництво НПУ імені М.П. Драгоманова, 2022. Випуск 11 (157) 22. С 62-67. 2. Ковальчук Д.В. Побудова підготовки борців високої кваліфікації в змагальному мікроциклі /Сучасні перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні: збірник матеріалів Науково-методичного семінару з міжнародною участю в рамках виконання ініціативної теми кафедри, м. Ірпінь, 24 листопада 2023 р. С. 217-226. PDF формат. URL: https://drive.google.com/file/d/11UHu5d796kgAzW9FhEOzrSL3L34UGcPZ/view 3. Плахтій Я.М. Фізична підготовленість юних дзюдоїстів на початкових етапах багаторічного спортивного удосконалення /Сучасні перспективи розвитку фізичної культури і спорту в Україні : збірник матеріалів Науково-методичного семінару з міжнародною участю в рамках виконання ініціативної теми кафедри, м. Ірпінь, 24 листопада 2023 р. С. 317-321. PDF формат. URL: https://drive.google.com/file/d/11UHu5d796kgAzW9FhEOzrSL3L34UGcPZ/view 4. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для студ. высш. учеб. заведений физ. воспитания и спорта.К.: Олимпийская литература, 2004. С. 620-671.
dc.subjectдзюдо, мікроцикл, змагання, період підготовки,фізична підготовленість.uk_UA
dc.subjectjudo, microcycle, competition, training period, physical fitness.en_EN
dc.titleОсобливості змісту підготовки борців високої кваліфікації у дзюдо
dc.title.alternativeFeatures of the content of the training of highly qualified judowrestlers
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2024_IR_1254.pdf
Розмір:
1.45 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання