Бухгалтерський облік, контроль та аналіз розрахунків з різними кредиторами за матеріалами ТОВ «Транс-Маркет»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі розкрито питання теоретичних положень, методичних підходів та науково-прикладних рекомендацій щодо удосконалення обліку, контролю та аналізу розрахунків з різними кредиторами на підприємстві в сучасних умовах господарювання. Досліджено економічну сутність та класифікацію кредиторської заборгованості, вивчено нормативне-правове регулювання обліку розрахунків з різними кредиторами, розглянути облікову політику щодо обліку розрахунків з різними кредиторами на ТОВ «Транс-Маркет». Здобуті результати дослідження готові до використання в практиці діяльності ТОВ Транс-Маркет», тобто мають практичну цінність. In the qualification work, the issue of theoretical provisions, methodical approaches and scientific and applied recommendations regarding the improvement of accounting, control and analysis of settlements with various creditors at the enterprise in modern business conditions is revealed. The economic essence and classification of accounts payable were studied, the regulatory and legal regulation of accounting for settlements with various creditors was studied, and the accounting policy for accounting for settlements with various creditors at Trans-Market LLC was examined. The obtained results of the research are ready for use in the practice of the activity of Trans-Market LLC", that is, they have practical value.
Опис
Ключові слова
зобов'язання, розрахунки, кредитори, заборгованість, кредиторська заборгованість, obligations, settlements, creditors, debt, accounts payable
Бібліографічний опис
Фальченко Є. С. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз розрахунків з різними кредиторами за матеріалами ТОВ «Транс-Маркет» : кваліфікаційна робота / Є. С. Фальченко ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 76 с.