Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У матеріалах Х Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції розглядаються актуальні теоретичні, методологічні та практичні проблеми техногенно-екологічної безпеки України в сучасний період та в перспективі. Значна увага приділена: сталому розвитку України в умовах євроінтеграції; сучасним видам науково-практичної діяльності людини в галузі охорони НПС; економіко-правовим засадам раціонального використання природних ресурсів; еколого-економічним аспектам промислових технологій; проблемам якості та екологічної безпеки продукції/послуг; формуванню екологічного світогляду, культури безпеки та здоров’я населення. In the materials of the X All-Ukrainian Science-Practical Internet Conference, actual theoretical, methodological and practical problems of technogenic and ecological security of Ukraine in the current period and in the future are being looked at. Significant respect is attributed to: the steel development of Ukraine in the minds of Eurointegratsia; special types of scientific and practical activity of the people in the galuzi protection of the natural environment; economically legal ambushes of rational vikoristannya of natural resources; ecologo-economical aspects of industrial technologies; problems of quality and ecological safety of products / services; the formulation of ecologic svitoglyadu, culture is safe and healthy of the population.
Опис
Ключові слова
сталий розвиток, охорона НПС, раціональне природокористування, екологічні показники, якість та безпечність продукції/послуг, інноваційний розвиток, екологічний світогляд, культура безпеки, sustainable development, environmental protection, rational use of nature, ecological indicators, quality and safety of products / services, innovative development, ecological worldview, safety culture
Бібліографічний опис
Техногенно-екологічна безпека України: стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020 : матер. Х Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 20-29 жовтня 2020 р. / Ун-т державної фіскальної служби України, ННІ інформаційних технологій [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – 244 с.