Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Дисертація присвячена дослідженню проблеми удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки оперативних працівників з урахуванням найбільш значимих фізичних і психофізіологічних якостей, що забезпечують надійність професіональної діяльності. Мета дослідження полягає у розробці методики удосконалення індивідуальних фізичних та психофізіологічних якостей. Наукова новизна полягає в тому, що вперше на основі отриманих експериментальних даних розроблено та обґрунтовано методику формування індивідуальних фізичних та психофізіологічних якостей на заняттях з спеціальної фізичної підготовки з використанням спеціальних підготовчих вправ; встановлено кореляційні взаємозв’язки фізичних та психофізіологічних якостей курсантів; визначено факторну структуру та модель підготовленості оперативного працівника. Розроблено практичні рекомендації, які дозволять підвищити рівень професійної підготовленості оперативних працівників під час навчального процесу ВНЗ та проведення службової підготовки в практичних підрозділах. Ph.D. thesis for receiving of candidate's of science degree in physical education and sports on specialty – 24.00.02 – Physical culture, physical education of different population groups. – Kharkiv State Academy of Physical Сulture, Kharkiv, 2012. The dissertation is devoted to the problem of the operative staff’s professional- applied physical skills development considering the most important physical and psychophysiological qualities that ensure the reliability of the professional activity. The main purpose of the research is the development of the technique for improving particular individual physical and psychophysiological qualities. The scientific novelty of the research lies in the fact that for the first time the technique of forming the physiological and psychophysiological qualities of the operative staff during the physical training lessons by means of special preparatory exercises was developed and substantiated on the basis of the obtained experimental data. Furthermore, the correlative relationship between physical and psychophysiological qualities of cadets was detected, the factorial structure and model of operative staff readiness was elaborated, and some practical recommendations for improving the level of professional training of operational staff during the studing process at the university and while conducting trainigs for practical subunits.
Опис
Ключові слова
курсанти, оперативні працівники, оперативно-службова діяльність, професійно-прикладна фізична підготовка, фізичні та психофізіологічні якості., сadets, operational staff, operative service activity, professional – applied physical training, physical and psychophysiological qualities.
Бібліографічний опис
Лаврентьєв О. М. Удосконалення професійно-прикладної підготовки оперативних працівників правоохоронних органів України (на прикладі податкової міліції) : дис. …канд. наук з фіз. вих. і спорту : 24.00.02 / Олександр Миколайович Лаврентьєв ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2013. – 198 с.
Зібрання