Стратегічний управлінський облік в управлінні діяльністю підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Стратегічний управлінський облік є важливою темою в сучасному управлінні діяльністю підприємства і залишається актуальним в сучасному бізнес-середовищі. Ось кілька причин, чому ця тема є важливою та актуальною: - Стратегічне управління в умовах змін: бізнес-середовище постійно змінюється, і стратегічний управлінський облік допомагає підприємствам адаптуватися до цих змін, розробляти стратегії та ефективно реалізовувати їх. - Орієнтація на досягнення цілей: стратегічний управлінський облік дозволяє підприємствам визначати та виконувати стратегічні цілі та завдання, спрямовані на довгостроковий успіх. - Оптимізація витрат та ресурсів: через здійснення стратегічного управлінського обліку підприємства можуть ефективніше використовувати свої ресурси та оптимізувати витрати. - Конкурентна перевага: впровадження стратегічного управлінського обліку допомагає створювати конкурентні переваги, що є ключовим фактором у боротьбі на ринку. - Оцінка ризиків та можливостей: інструменти стратегічного управлінського обліку дозволяють проводити аналіз ризиків та можливостей, що є важливим для прийняття обґрунтованих рішень. - Взаємодія зі стейкхолдерами: стратегічний управлінський облік враховує інтереси різних стейкхолдерів, таких як акціонери, клієнти, співробітники, що сприяє покращенню стосунків з ними. Strategic management accounting is an important topic in modern enterprise management and remains relevant in the modern business environment. Here are a few reasons why this topic is important and relevant: - Strategic management in the face of change: the business environment is constantly changing, and strategic management accounting helps enterprises adapt to these changes, develop strategies and implement them effectively. - Goal orientation: strategic management accounting allows businesses to define and implement strategic goals and objectives aimed at long-term success. - Optimization of costs and resources: through the implementation of strategic management accounting, enterprises can use their resources more efficiently and optimize costs. - Competitive advantage: the implementation of strategic management accounting helps to create competitive advantages, which is a key factor in the struggle in the market. - Assessment of risks and opportunities: strategic management accounting tools allow for the analysis of risks and opportunities, which is important for making informed decisions. - Interaction with stakeholders: strategic management accounting takes into account the interests of various stakeholders, such as shareholders, customers, employees, which contributes to the improvement of relations with them.
Опис
Ключові слова
фінансово-господарська діяльність підприємства, управління діяльністю підприємства, стратегічний управлінський облік, financial and economic activity of the enterprise, management of the enterprise's activities, strategic management accounting
Бібліографічний опис
Хвостенко Я. В. Стратегічний управлінський облік в управлінні діяльністю підприємства : кваліфікаційна робота / Я. В. Хвостенко ; наук. кер. Я. О. Остапенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 54 с.