Аналіз нормативних документів ЄС щодо якості та безпечності цукрів у контексті розширення експортного потенціалу галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Наукові праці Національного університету харчових технологій
Анотація
Стаття присвячена аналізу нормативних документів Європейського Союзу щодо якості та безпечності цукрів в контексті розширення експортного потенціалу галузі. Досліджено сучасний стан цукрового ринку України. Показано, що в сучасних умовах виробничі потужності вітчизняної бурякоцукрової галузі дозволяють повністю забезпечити покриття внутрішніх потреб країни у цукрі. Встановлено, що обсяг експорту цукру наразі є незначним, проте Україна має успішний досвід реалізації продукції на світовому ринку цукру протягом 2017-2019 рр. та поступово розширює географію продажів. Проведено аналіз торговельних зв’язків України. Проведено аналіз регуляторних вимог ЄС для експорту продовольчих товарів з України. Вивчено загальні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та спеціальні вимоги до для товарної підкатегорії 1701991000 «Цукор білий». Показано, що затвердження в Україні «Вимог до видів цукрів, призначених для споживання людиною» дозволить удосконалити нормативно-правове регулювання питань, пов’язаних з виробництвом цукру. The article is devoted to the analysis of regulatory documents of the European Union regarding the quality and safety of sugar in the context of expanding the export potential of the industry. The current state of the sugar market of Ukraine is researched. It is shown that under modern conditions, the production capacities of the domestic beet sugar industry allow to fully cover the country's internal sugar needs. It was established that the volume of sugar exports is currently insignificant, however, Ukraine has a successful experience of selling products on the world sugar market during 2017-2019 and is gradually expanding the geography of sales. An analysis of trade relations of Ukraine was carried out. An analysis of EU regulatory requirements for the export of food products from Ukraine was carried out. General requirements for the quality and safety of food products and special requirements for product subcategory 1701991000 «White sugar» were studied. It is shown that the approval of the «Requirements for types of sugars intended for human consumption» in Ukraine will improve the regulatory and legal regulation of issues conected to sugar production.
Опис
Ключові слова
цукор, бурякоцукрова галузь, експортний потенціал, міжнародний ринок цукру, регуляторні обмеження, якість цукру, sugar, beet sugar industry, export potential, international sugar market, regulatory restrictions, sugar quality
Бібліографічний опис
Чорна Т. М. Аналіз нормативних документів ЄС щодо якості та безпечності цукрів у контексті розширення експортного потенціалу галузі / Т. М Чорна, Н. А. Гусятинська // Наукові праці Національного університету харчових технологій. ‒ 2022. ‒ Т. 28, № 3. ‒ С. 154–176.
Зібрання