Облік, контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємства за матеріалами ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі обґрунтовано теоретичні положення та удосконалення обліку, аналізу та контролю поточних зобов'язань на підприємстві. Розглянуто сутність та нормативно - правове забезпечення обліку поточних зобов’язань, дослідити класифікацію, порядок визнання та оцінки поточних зобов’язань, визначено особливості методики і організації первинного обліку поточних зобов’язань ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» в системі рахунків бухгалтерського обліку. Рекомендації, що наведені в роботі, носять конкретний характер і можуть бути використані в практиці обліку діяльності суб’єктів господарювання, а також у розвитку методологічної бази обліку та аналізу поточних зобов’язань підприємства. The qualification work substantiates the theoretical provisions and improvement of accounting, analysis and control of current liabilities at the enterprise. The essence and regulatory and legal provision of accounting for current liabilities are considered, the classification, procedure for recognition and assessment of current liabilities is investigated, the peculiarities of the methodology and organization of the primary accounting of current liabilities are determined PJSC "INTERPIPE NTZ" in the account system accounting. The recommendations given in the work are of a specific nature and can be used in the practice of accounting for business entities, as well as in the development of a methodological base for accounting and analysis of the company's current liabilities.
Опис
Ключові слова
зобов'язання, розрахунки, кредитори, заборгованість, кредиторська заборгованість, bligations, settlements, creditors, debt, accounts payable
Бібліографічний опис
Трегубенко К. В. Облік, контроль і аналіз поточних зобов'язань підприємства за матеріалами ПАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ» : кваліфікаційна робота / К. В. Трегубенко ; наук. кер. Б. М. Занько ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. Ірпінь, 2024. 85 с.