Підготовка майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій

dc.contributor.authorДіхтяренко Зоя Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorКорженко Іринаuk_UA
dc.contributor.authorСтешиц Андрійuk_UA
dc.contributor.authorDikhtiarenko Zoia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorKorzhenko Irynaen_EN
dc.contributor.authorSteshyts Andriien_EN
dc.date.accessioned2023-06-30T10:06:29Z
dc.date.available2023-06-30T10:06:29Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractУ розділі монографії розкрито чотири підрозділи: 1) суть і структура готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 2) критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 3) теоретичне обґрунтування та практичні шляхи реалізації методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти; 4) експериментальна перевірка ефективності методичної системи підготовки майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. Автори науково-дослідної роботи намагалися довести актуальність і своєчасність обраної теми і, особливо, в умовах воєнного часу. The section of the monograph «Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies» has four subsections: 1) the essence and structure of the readiness of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 2) criteria, indicators and levels of readiness of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 3) theoretical justification and practical ways of implementing the methodical system of training future physical education teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions; 4) experimental verification of the effectiveness of the methodical system of training future physical education teachers and martial arts trainers – Combat Horting for the use of health-saving technologies in general secondary education institutions. The authors of the research work tried to prove the relevance and timeliness of the chosen topic, especially in wartime conditions.
dc.identifier.citationDikhtiarenko Z. Training of future physical education teachers and martial arts coaches-Combat Horting to the application of healthcare technologies / Z. Dikhtiarenko, I. Korzhenko, A. Steshyts // Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society : monograph / edited by N. Khlus, O. Nestorenko. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – P. 22–77.
dc.identifier.citationDikhtiarenko, Zoia, Korzhenko, Iryna, Steshyts, Andrii. Training of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies (2022). Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society. Nataliia Khlus, Oleksandr Nestorenko (editors). Monograph. Publishing House of University of Technology, Katowice, 2022, (pp. 22-77).
dc.identifier.doiDOI: 10.54264/M015
dc.identifier.isbn978–83–965554–3–4
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/549
dc.language.isouk_UA
dc.publisherKatowice : Publishing House of University of Technology
dc.relation.isreferencedby1. Бойко, В., Діхтяренко, З., Єрьоменко, Е. (2017). Бойовий хортинг та психологічні особливості підготовки спортсменів. Теорія і методика хортингу, 8, 46-55 (Boyko, V., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E. (2017). Combat training and psychological features of training athletes. Horting theory and technique, 8, 46-55) [in Ukrainian]. 2. Бойко, В., Малинський, І., Діхтяренко, З., Єрьоменко, Е., (2017). Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів. Теорія і методика хортингу, 7, 104-112 (Boyko, V., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E. (2017). Development of strength qualities in horting students. Horting theory and technique, 8, 46-55) [in Ukrainian]. 3. Гриньова, В. М. (2001). Формування педагогічної культури майбутнього вчителя (теоретичний та методичний аспекти) : автореф. дис … доктора пед. наук : 13.00.04. К., 45 (Hrynyova, V. M. (2001). Formation of the pedagogical culture of the future teacher (theoretical and methodical aspects): autoref. dis... of doctor of ped. sciences: 13.00.04. Kyiv. 45) [in Ukrainian]. 4. Діхтяренко, З., Єрьоменко, Е., (2018). Бойовий хортинг у комплексі навчально-виховних засобів загальноосвітньої школи. Теорія і методика хортингу, 9, 6-21. (Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E. (2018). Combat Horting in a complex of educational facilities of a comprehensive school, Horting theory and technique, 9, 6-21) [in Ukrainian]. 5. Діхтяренко, З., Єресова, С. (2019). Загальна характеристика методів дослідження. Тести. Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи». К. : Паливода А. В. 54-58 (Dikhtiarenko, Z., Yeresova, S. (2019). General characteristics of research methods. Tests. Materials of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Horting – National Sport of Ukraine: Experience and Prospects». K.: Palivoda, A. V. 54-58) [in Ukrainian]. 6. Діхтяренко, З. М. (2005). Збереження фізичного та психічного здоров’я молодших школярів під час формування наполегливості засобами рухливих ігор. Кривий Ріг : 11, 414-418 (Dikhtiarenko, Z. M. (2005). Preservation of physical and mental health of younger schoolchildren during the formation of perseverance by means of mobile games. Kryvyi Rih: 11, 414-418 [in Ukrainian]. 7. Діхтяренко, З., Рудольф, Р. (2019). Методи вимірювання та оцінювання в дослідженнях з фізичного виховання. Тести. Матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Хортинг – національний вид спорту України: досвід і перспективи». К. : Паливода А. В. 58-61 (Dikhtiarenko, Z. M., Rudolph, R. (2019). Measurement and evaluation methods in physical education research. Tests. Materials of the First All-Ukrainian Scientific and Practical Conference «Horting – National Sport of Ukraine: Experience and Prospects». K.: Palivoda A. V. 58-61) [in Ukrainian]. 8. Діхтяренко, З., Єрьоменко, Е., Пустолякова, Л., Єрьоменко, В. (2020). Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом. Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал. К. : «Педагогічна преса», 4 (129). 41-45 (Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Pustolyakova, L., Yeromenko, V. (2020). Prevention of threats to the life and health of pupils, students, and cadets during Combat Horting classes. Physical education in native school: scientific and methodical journal. K.: «Pedagogical Press», 4 (129). 41-45) [in Ukrainian]. 9. Діхтяренко, З. М., Корженко, І. О., Стешиц, А. В., Костенко, В. С. (2022). Вживання вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я в учнівській та студентській молоді, курсантів спортивного гуртка «Бойовий хортинг» (експериментальна робота). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 8 (153) 22. 55-64. (Dikhtiarenko, Z. M., Korzhenko, I. O., Steshits, A. V., Kostenko, V. S. (2022). Use of vitamins to preserve and strengthen health in school and student youth, cadets of the «Combat Horting» sports club (experimental work). Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 8 (153) 22. 55-64) [in Ukrainian]. 10. Діхтяренко, З. М., Стешиц, А. В., Борсукова, Д. М. (2022). Значення вітамінів для збереження та зміцнення здоров’я в спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 7 (152) 22. 57-62. (Dikhtiarenko, Z. M., Steshits, A. V., Borsukova, D. M. (2022). The importance of vitamins for maintaining and strengthening health in Combat Horting athletes: school and student youth, cadets. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 7 (152) 22. 57-62) [in Ukrainian]. 11. Діхтяренко, З. М., Корженко, І. О., Стешиц, А. В., Петрова, О. О. (2022). Формування активної життєвої позиції в умовах воєнного стану – застосування ігрових методів для збереження та зміцнення здоров’я в учнівської та студентської молоді, курсантів у спортивному гуртку «Бойовий хортинг» (експериментальна робота). Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 9 (154) 22. 45-53. (Dikhtiarenko, Z. M., Korzhenko, I. O., Steshits, A. V., Petrova, O. O. (2022). Formation of an active life position in the conditions of martial law – the use of game methods to preserve and strengthen health in school and student youth, cadets in a sports club «Combat Horting» (experimental work). Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 9 (154) 22. 45-53) [in Ukrainian]. 12. Єрьоменко, Е., Чибісов, В., Рейдерман, Ю., Загороднюк, Д., Діхтяренко, З. (2016). Вплив здоров’я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії. Теорія і методика хортингу, 5, 102-111. (Yeromenko, E., Chibisov, V., Reiderman, Yu., Zagorodniuk, D., Dikhtiarenko, Z. (2020). The influence of health on non-traditional biomechanical indicators of the heart of athletes based on the results of echocardiography data. Horting theory and technique, 8, 46-55) [in Ukrainian]. 13. Єрьоменко, Е. А. (2020). Теорія і методика бойового хортингу. Монографія. Ірпінь : Університет ДФС України. 752. (Yeromenko, E.A. (2020). Theory and technique of Combat Horting. Monograph. Irpin: University of the SFS of Ukraine. 752). [in Ukrainian]. 14. Єрьоменко, Е., Федорченко, Т., Діхтяренко, З., Єрьоменко, В. (2017). Морально-психологічне супроводження спортсменів бойового хортингу в стресових ситуаціях у процесі змагань. Теорія і методика хортингу, 8, 139-146 (Yeromenko, E., Fedorchenko, T., Dikhtiarenko, Z. Yeromenko, V. (2017). Moral and psychological support of combat horting athletes in stressful situations during competitions. Horting theory and technique, 8, 139-146) [in Ukrainian]. 15. Єресова, С., Діхтяренко, З. (2019). Позитивний вплив рухливих ігор на збереження здоров’я в дітей молодшого шкільного віку, які займаються хортингом. Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції до 10-річчя заснування хортингу «Хортинг ‒ національний бренд України у світі: олімпійська перспектива». К. : Паливода А. В. 150-156 (Yeresova, S., Dikhtiarenko, Z. (2019). The positive effect of mobile games on the preservation of health in children of primary school age who are engaged in horting. Materials of the Second International Scientific and Practical Conference for the 10th Anniversary of Horting «Horting - National Brand of Ukraine in the World: Olympic Perspective». K.: Palivoda A. V. 150-156) [in Ukrainian]. 16. Ильин, Е. П. (2002). Мотивация и мотивы. СПб. : Питер. 512 (Ilyin, E. P. (2002). Motivation and motives. St. Petersburg : Peter. 512) [in Russian]. 17. Кондрашова, Л. В. (1987). Морально-психологічна готовність студента до вчительської діяльності. К. : Вища школа. 54 (Kondrashova, L. V. (1987). Moral and psychological readiness of the student for teaching activities. Kyiv : High school. 54) [in Ukrainian]. 18. Корженко, І. О. (2016). Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.02. Х. 285 (Korzhenko, I. O. (2016). Preparation of future teachers of the basics of health for the use of health-saving technologies in primary school: thesis. ... candidate ped. Sciences: spec. 13.00.02. Kharkiv. 285) [in Ukrainian]. 19. Короткова, Т., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З. (2019). Ознаки психофізіології стресу та особливості його впливу на організм студентів у процесі занять бойовим хортингом. Теорія і методика хортингу, 11, 137-146 (Korotkova, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z. (2019). Signs of psychophysiology of stress and features of its impact on the body of students in the process of combat horting classes. Horting theory and technique, 11, 137-146) [in Ukrainian]. 20. Курлянд, З. Н., Хмелюк, Р. І., Семенова, А. В. (2005). Педагогіка вищої школи: навчальний посібник. Київ : Знання. 399 (Kurlyand, Z. N., Khmelyuk, R. I., Semenova, A. V. (2005). Higher school pedagogy: study guide. Kyiv: Knowledge. 399) [in Ukrainian]. 21. Малинський, І., Діхтяренко, З., Чаплигін, В., Хоменко, В., Коцюба, С. (2020). Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2 (122) 20. 100-105. (Malinsky, I., Dikhtiarenko, Z. Chaplygin, V., Khomenko, V., Kotsyuba, S. (2020). The effect of Combat Horting training on the prevention of psychophysiological stress in school and student youth, cadets. Scientific journal of the M. P. Drahomanov National Pedagogical University, 2 (122) 20. 100-105) [in Ukrainian]. 22. Оржеховська, В. М., Федорченко, Т. Є., Єрьоменко, Е. А., Діхтяренко, З. М., Мельник, О. В. (2016). Концепція національної філософії виховання дітей та молоді в Україні на засадах хортингу (проект). Теорія і методика хортингу, 5, 17-34 (Orzhehovskya, V.M., Fedorchenko, T.Ye, Yeromenko, E.A., Dikhtiarenko, Z.M., Melnik, О. V. (2016). The concept of the national philosophy of raising children and youth in Ukraine on the basis of Horting (project). Horting theory and technique, 5, 17-34) [in Ukrainian]. 23. Поліщук, Н. М. (2010). Все для уроку з основ здоров’я : книжка для вчителя. Київ: Ґенеза. 152 (Polishchuk, N. M. (2010). Everything for a lesson on the basics of health: a teacher's book. Kyiv: Genesis. 152) [in Ukrainian]. 24. Присяжнюк, С., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З., Єрьоменко, В. (2018). Бойовий хортинг як засіб формування здоров’язбережувальної компетентності студентів закладів вищої освіти ІТ-технологій. Теорія і методика хортингу, 9. 223-231. (Prysiazhniuk, S., Yeromenko, E.A., Dikhtiarenko, Z.M., Yeromenko, V. (2018). Combat Horting as a means of forming the health-saving competence of students of higher education institutions of IT technologies. Theory and method of horting, 9. 223-231) [in Ukrainian]. 25. Сичов, С., Діхтяренко, З., Сиротинська, О. (2022). Впровадження під час тренувальних занять силовий фітнес для успішної особистості: спортсмени (учні, студенти та курсанти) бойового хортингу. Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, (20 травня 2022 р.). Умань : ВПЦ «Візаві», 125-130 (Sychov, S., Dikhtiarenko, Z., Syrotynska, O. (2022). Implementation during training classes of strength fitness for a successful personality: athletes (pupils, students and cadets) of Combat Horting. Physical culture of children, adolescents, youth and adults in the modern world: materials of the 3rd International Scientific and Practical Internet Conference, (May 20, 2022). Uman: VOC «Vizavi», 125-130) [in Ukrainian]. 26. Стешиц, А. В., Сікальчук, І. М. (2017). Засіб зміцнення здоров’я – здоровий спосіб життя. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 4, 17. 114-117 (Steshyts, A. V., Sikalchuk, I. M. (2017). A means of strengthening health is a healthy lifestyle. Scientific journal of the National Pedagogical University named after M. P. Drahomanov, 4, 17. 114-117) [in Ukrainian]. 27. Терещенко, О. В., Терещенко, В. І., Стешиц, А. В. (2017). Організація самостійних занять студентів з фізичного виховання. К.: Міленіум. 188. (Tereshchenko, O. V., Tereshchenko, V. I., Steshits, A. V. (2017). Organization of independent classes of students in physical education. K.: Millennium. 188) [in Ukrainian]. 28. Чаплигін, В., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З., Короткова, Т. (2018). Бойовий хортинг та здоров’я людини у системі інтердисциплінарних досліджень. Теорія і методика хортингу, 9, 139-147 (Chaplygin, V., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., Korotkova, T. (2018). Combat horting and human health in the system of interdisciplinary research. Horting theory and technique, 9, 139-147) [in Ukrainian]. 29. Федорченко, Т., Єрьоменко, Е., Діхтяренко, З., Єрьоменко, В. (2017). Бойовий хортинг як засіб національно-патріотичного виховання і фізичної підготовки школярів, студентської та курсантської молоді. Теорія і методика хортингу, 8. 80-87. (Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, V. (2017). Combat Horting as a means of national-patriotic education and physical training of schoolchildren, students and cadet youth. Theory and method of horting, 8. 80-87) [in Ukrainian]. 30. Хатько, А. В., Діхтяренко, З. М., Єрьоменко, Е. А., Литвиненко А. М. (2021). Використання у бойовому хортингу Google Fit для контролю фізичного навантаження в учнів, студентів, курсантів, військовослужбовців ЗСУ, працівників силових структур. Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал. К. : «Педагогічна преса», 1 (130). 32-36. (Khatko, A., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., Lytvynenko, A. (2021). The use of Google Fit in Combat Horting to control the physical load of pupils, students, cadets, servicemen of the Armed Forces of Ukraine, and employees of security forces. Physical education in native school: scientific and methodical journal. K.: «Pedagogical press», 1 (130). 32-36) [in Ukrainian]. 31. Griban, G., Kuznіetsova, О., Dzenzeliuk, D., Malynskyi, I., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Otravenko, O., Lytvynenko, A., Lyhun, N., Okhrimenko, I., Prontenko, K. (2019). Dynamics of psycho-emotional state and individualpsychological characteristics of students in the process of physical education classes. Revista Dilemas Contemporaneos:Educacion, Politica y Valores. Ao: VII, Numero: Edicion Especial, Articulo no.:113, Periodo: Diciembre, 2019. [in USA]. 32. Dihtyarenko, Z. (2016). Evaluation of psychomotor of hortingists for the formation of their active life position. Теорія і методика хортингу, 6. 42-51 (Dihtyarenko, Z. (2016). Evaluation of psychomotor of hortingists for the formation of their active life position. Horting theory and technique, 6. 42-51) [in Ukrainian]. 33. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Fedorchenko, Tetiana. (2020). «Combat Horting» as a means of forming a successful personality in terms of ideological and ideological confrontation (on the example of pupils, students, cadets). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. ISBN 978-83-66567-04-7. 232-239 [in Ukrainian]. 34. Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Pustoliakova, Larysa. (2020). Combat Horting: prevention of injuries and harm to life and health of pupils, students, cadets during training. Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. ISBN 978-83-66567-04-7. 240-246 [in Ukrainian]. 35. Dikhtiarenko, Zoia, Fedorchenko, Tetiana, Hrek, Tetiana. (2021). Regulatory and legal support for the development of Combat Horting in educational institutions. Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. ISBN 978–83–66567–34–4. 338-346). [in Ukrainian]. 36. Dikhtiarenko, Zoia, Khimich, Vita, Demchenko, Natalia. (2021). Combat horting as a means of comprehensive education of pupils and students, cadets. Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. ISBN 978–83–66567–34–4. 327-337). [in Ukrainian]. 37. Dikhtiarenko, Zoia, Shcerbina, Yuriy, Pustoliakova, Larysa, Gontar, Julia. (2021). The potential of pedagogical technologies during distance learning in the study of theoretical material by adolescents and students (cadets) with the possibility of forming an active life position by means of Combat Horting. Improving living standards in a globalized world: opportunities and challenges. Monograph. The Academy of Management and Administration in Opole. 690-704) [in Ukrainian]. 38. Dikhtiarenko, Zoia, Shcerbina, Yuriy, Pustoliakova, Larysa. The impact of information technology and Combat horting on the pupils and students, cadets (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. VolodymyrPrystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. 2021. 384. ISBN 978–83–66567–34–4. Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets (pp. 347-357). [in Ukrainian]. 39. Dovgan, N., Fedorchenko, T., Yeromenko, E., Dikhtiarenko, Z., Kukushkin, K., Lavrentiev, O., Sergienko, Y., Khatko, A., Khimich, V., Shcerbina, Y., Pustoliakova, L., Hulai, V., Demchenko, N., Hrek, T., Vaskivska, T., Yeromenko, V., Ovsiukova, O., Zub, R., Melnik, B. (2021). Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. Part 6. Horting as the tool of comprehensive education of pupils, students, and cadets. ISBN 978-83-66567-04-7. 272-357) [in Ukrainian]. 40. Malynskyi, I., Boyko, V., Dovgan, N., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Fedorchenko, T., Lytvynenko, A., Khatko, A., Pustoliakova, L., Ostapenko, O., Zubalii, M., Khimich, V., Коval, A., Zhivolovich, S., Korobchenko, A., Ostapchuk, L. (2020). Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. Part 5. Horting as a Means of Physical Education for Pupils and Students. ISBN 978-83-66567-04-7. 226–273) [in Ukrainian]. 41. Ostapenko, Oleksandr, Zubalii, Mykola, Dikhtiarenko, Zoia. (2020). Military-patriotic education of pupils and students-hortingists as a basis of a healthy way of life in the conditions of ideological and ideological confrontation. Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. ISBN 978-83-66567-04-7. 268-273) [in Ukrainian]. 42. Prontenko, K., Griban, G., Okhrimenko, I., Bondarenko, V., Bezpaliy, S., Dikhtiarenko, Z., Yeromenko, E., Bulgakov, O., Bloshchynskyi, I., Dzenzeliuk, D. (2019). Academic performance and mental capacity of cadets engaged in sports during studies. Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.: 23, Período: Octubre, 2019. Мексика (Web of Science). [in USA]. 43. Khatko, Alla, Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Yeromenko, Veronica. (2021). The use of cloud technologies in the training of specialists (pupils and students, cadets) in Combat Horting Physical culture and sport in harmoniously developed personality formation. Volodymyr Prystynskyi, Tadeusz Pokusa (editors). Monograph. Publishing House WSZiA, Opole. ISBN 978–83–66567–34–4. 314-326) [in Ukrainian]. 44. Khatko, Alla, Dikhtiarenko, Zoia, Yeromenko, Eduard, Lytvynenko, Andrii. (2020). Use in Google Fit Combat Horting to control the physical activity of students, students, cadets, servicemen, security personnel. Problems and prospects of physical culture and sports development and healthy lifestyle formation of different population groups. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole. ISBN 978-83-66567-04-7. 247-252) [in Ukrainian]. 45. https://www.ukrinform.ua/rubric-uarazom/3542657-usaid-vidililo-dla-pidtrimki-ohoroni-zdorova-v-ukraini-se-18-miljona-vooz.html. 46. http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/Kaf_zdor_ta_korr_os/Zagalna_teorija_zdorovia_i_zdorviazberegennja.pdf. 47. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D1 %83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0. 48. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0. 49. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80. 50. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE. 51. uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8.
dc.subjectбойовий хортинг, єдиноборство, майбутні учителі фізичної культури, майбутні тренери, здоров’язбережувальні технології, школа, критерії, показники, рівні, експериментальна робота, теорія, практика.uk_UA
dc.subjectCombat Horting, martial arts, future physical culture teachers, future coaches, health-saving technologies, school, criteria, indicators, levels, experimental work, theory, practice.en_EN
dc.titleПідготовка майбутніх учителів фізичної культури та тренерів з єдиноборства – бойовий хортинг до застосування здоров’язбережувальних технологій
dc.title.alternativeTraining of future physical education teachers and martial arts coaches – Combat Horting to the application of healthcare technologies
dc.typeBook chapter
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
monograph_2022_IR_159.pdf
Розмір:
2.4 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання