Технології удосконалення психологічного клімату у трудовому колективі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В кваліфікаційній роботі проведений ґрунтовний теоретичний аналіз досліджуваної проблеми. Розкриті основні підходи до визначення відповідальності спеціалістів, її змісту і структури у роботах вітчизняних і зарубіжних вчених. Обґрунтовані етапи та методологія дослідження. Здійснено підбір діагностичних методик для виявлення рівня здатності здобувачів вищої освіти до здійснення профайлінгової діяльності. Проведено анкетування роботодавців щодо актуальності кадрового профайлінгу в умовах сучасного ринку праці. In the qualification work, a thorough theoretical analysis of the investigated problem was carried out. The main approaches to determining the responsibility of specialists, its content and structure in the works of domestic and foreign scientists are revealed. Reasoned stages and research methodology. A selection of diagnostic methods was made to identify the level of ability of higher education applicants to perform profiling activities. A survey of employers was conducted regarding the relevance of personnel profiling in the conditions of the modern labor market.
Опис
Ключові слова
психологічний клімат, психологія підприємницької діяльності, HR; трудовий колектив, бізнес-психологія, соціально-психологічний клімат, тренінг, технології бізнес-психології., psychology of entrepreneurial activity, HR; workforce, business psychology, socio-psychological climate, training, technologies of business psychology.
Бібліографічний опис
Салієнко Н. В. Технології удосконалення психологічного клімату у трудовому колективі : кваліфікаційна робота / Н. В. Салієнко; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 70 с.