Сучасні тенденції розвитку та перспективи оподаткування в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Бізнес Інформ
Анотація
Головна мета статті полягає в удосконаленні методичного забезпечення оцінки сучасних тенденцій розвитку та перспектив оподаткування шляхом прогнозування рівня податкового навантаження на національну економіку в Україні з імплементацією сценарного підходу. Проведено аналіз динаміки податкових надходжень до бюджету України. Запропоновано рівень податкового навантаження обчислювати як відношення суми податкових надходжень до зведеного бюджету і надходжень від єдиного соціального внеску до ВВП у фактичних цінах. Реалізовано впровадження сценарного підходу в прогнозування податкового навантаження на економіку України з урахуванням екстраполяції та впливу динаміки ВВП на обсяги податкових надходжень і єдиного соціального внеску. Обґрунтоване посилення податкового навантаження на національну економіку (від +0,2 до +4,5%) упродовж найближчих 5 років за незмінності існуючих тенденцій динаміки ВВП у фактичних цінах, податкових надходжень до бюджету і єдиного соціального внеску. Перспективою подальших досліджень автора у даному напрямі буде розробка шляхів удосконалення податкового менеджменту держави в умовах децентралізації владних повноважень. The main aim of the artcle is improving the methodical provision of the estmaton of contemporary tendencies of development and the prospects of taxaton by forecastng the level of tax burden on the natonal economy of Ukraine, implementng the scenario approach. An analysis of dynamics of tax receipts to the budget of Ukraine is carried out. It is proposed that the level of tax burden be calculated as the rato of the amount of tax revenues to the consolidated budget and the income from a single social contributon to GDP in actual prices. Introducton of the scenario approach in forecastng the tax burden on the Ukrainian economy with atenton to extrapolaton and influence of the GDP dynamics on the volume of tax revenues and the single social contributon is implemented. The strengthening of the tax burden on the natonal economy (from + 0,2 to + 4,5%) over the next 5 years is substantated, subject to persistence of the current tendencies as to dynamics of GDP in actual prices, tax revenues to the budget, and a single social contributon. Prospect for further author’s researches in this directon will be development of ways of improvement of tax management of the State under conditons of the decentralizaton of power
Опис
Ключові слова
пряме оподаткування, непряме оподаткування, єдиний соціальний внесок, податкове навантаження, ВВП у фактичних цінах, прогнозування., direct taxaton, indirect taxaton, single social contributon, tax burden, GDP in actual prices, forecasting.
Бібліографічний опис
Мартиненко В. В. Сучасні тенденції розвитку та перспективи оподаткування в Україні // В. В. Мартиненко // Бізнес Інформ. – 2018. – № 11. – С. 414–420
Зібрання