Бухгалтерський облік, контроль і аналіз заробітної плати персоналу підприємства за матеріалами ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у обґрунтуванні структури фонду оплати праці як основи організації і методики бухгалтерського обліку оплати праці та контроль і аналіз складових фонду оплати праці на ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат». Завданнями роботи є: висвітлити економічну сутність заробітної плати, її види та форми; визначити складові облікової політики підприємства щодо формування фонду оплати праці персоналу підприємства; розкрити облікову політику підприємства щодо формування фонду оплати праці персоналу підприємства; розглянути організація і методику обліку заробітної плати та формування звіту з праці; визначити шляхи удосконалення обліку заробітної плати в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій; здійснити контроль заробітної плати персоналу підприємства та напрями його удосконалення; здійснити аналіз фінансових результатів діяльності досліджуваного підприємства та прийняття управлінських рішень щодо раціонального використання фонду оплати праці. Предметом дослідження є сукупність теоретичних та організаційних засад і практичних питань аналізу та контролю складових фонду оплати праці в умовах використання інформаційних систем і комп’ютерних технологій. Об’єктом дослідження виступають процеси формування та використання фонду оплати праці. Базою дослідження виступає ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо удосконалення обліку та аудиту заробітної плати персоналу на досліджуваному підприємстві. Оплата праці повинна відповідати умовам роботи, важкості виконання і інших факторів підприємства. Створення мотиваційного середовища на підприємстві насамперед через забезпечення залежності винагороди працівника від досягнутих ним результатів. Робота містить 72 сторінки та містить 15 таблиць, 10 рисунків, 9 формул, 57 використаних джерел, 16 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи 2021-2022рр. Рік захисту роботи 2023р. The purpose of the work is to substantiate the structure of the wage fund as the basis of the organization and methodology of accounting for wages and the control and analysis of the components of the wage fund at PJSC Kupyansky Milk Canning Plant. The tasks of the work are: to illuminate the economic essence of wages, its types and forms; determine the components of the accounting policy of the enterprise on the formation of the payroll of the company's personnel; disclose the accounting policy of the enterprise on the formation of the payroll of the company's personnel; consider the organization and methodology of payroll accounting and the formation of a labor report; determine ways to improve payroll accounting in terms of the use of information systems and computer technologies; to monitor the salary of the company's personnel and directions of its improvement; analyze the financial results of the researched enterprise and make managerial decisions on the rational use of the wage fund. The subject of the study is a set of theoretical and organizational foundations and practical issues of analysis and control of the components of the wage fund in the conditions of using information systems and computer technologies. The object of the study is the processes of formation and use of the wage fund. The basis of the study is PJSC "Kupyansky Milk Canning Plant." Based on the results of the study, proposals were formulated to improve the accounting and audit of personnel salaries at the studied enterprise. Remuneration must meet the conditions of work, the severity of performance and other factors of the enterprise. Creating a motivational environment at the enterprise primarily through ensuring the dependence of the employeeapos;s remuneration on the results achieved by him. The work contains 72 pages and contains 15 tables, 10 figures, 9 formulas, 57 used sources, 16 modules. Qualification Work Completion Year 2021-2022 Year of work protection 2023p.
Опис
Ключові слова
заробітна плата, облік заробітної плати, складові фонду оплати праці, контроль і аналіз заробітної плати персоналу, wages, accounting of wages, components of the wage fund, control and analysis of personnel wages.
Бібліографічний опис
Колісніченко Б. В. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз заробітної плати персоналу підприємства за матеріалами ПАТ «Куп’янський молочноконсервний комбінат» : кваліфікаційна робота / Б. В. Колісніченко ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 72 с.