Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ТОВ Будлайнсервіс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі доведено в комплексному розв’язанні проблем розвитку бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності шляхом розробки теоретичних і практичних рекомендацій, що ґрунтуються на засадах соціально-орієнтованої економіки і спрямовані на забезпечення інформаційних потреб функціонування системи економічної безпеки підприємства. За результатами дослідження запропоновано відповідні цілі та програмні заходи: підвищення ефективності взаємодії з партнерами – дотримання соціальної відповідальності; взаємопідтримка за форс мажорних обставин, контролювання якості виконання робіт підрядників, перевірка проектно- конструкторської документації; ефективна взаємодія з контрагентами – дотримання доброчесності у взаємовідносинах, вчасне та якісне виконання предмету укладених угод; ефективна взаємодія з постачальниками – контролювання якості сировини, матеріалів, комплектуючих; укладення довгострокових угод, встановлення взаємовигідних термінів постачання; дотримання доброчесності інвесторів. The work proves the comprehensive solution of the problems of the development of accounting and analysis of economic activity through the development of theoretical and practical recommendations based on the principles of socially oriented economy and aimed at ensuring the information needs of the functioning of the economic security system of the enterprise. Based on the results of the research, appropriate goals and program measures are proposed: increasing the efficiency of interaction with partners - compliance with social responsibility; mutual support in case of force majeure, control of the quality of contractors' work, verification of design and construction documentation; effective interaction with counterparties - compliance with integrity in mutual relations, timely and high-quality implementation of the subject of concluded agreements; effective interaction with suppliers - quality control of raw materials, materials, components; concluding long-term agreements, establishing mutually beneficial delivery terms; compliance with the integrity of investors.
Опис
Ключові слова
економічна безпека, фінансова безпека, обліково-аналітичне забезпечення, ризики, economic security, financial security, accounting and analytical support, risks.
Бібліографічний опис
Назарчук А. В. Організація бухгалтерського обліку як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємств за матеріалами ТОВ Будлайнсервіс : кваліфікаційна робота / А. В. Назарчук ; наук. кер. Н. В. Гуріна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 75 с.