Організація і методика обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства за матеріалами ПрАТ «Харків-Авто»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в удосконаленні організації і методики обліку та аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві. Завданнями роботи є: дослідити економічну сутність дебіторської заборгованості; визначити класифікаційні ознаки групування дебіторської заборгованості та її оцінку; навести загальну характеристику облікової політики підприємства та визначити особливості її формування щодо дебіторської заборгованості; проаналізувати стан організації та методики обліку дебіторської заборгованості підприємства; охарактеризувати облік розрахунків з дебіторами умовах застосування інформаційних систем і комп’ютерних технологій; здійснити аналіз динаміки і структури дебіторської заборгованості підприємства; визначити напрями удосконалення методики аналізу дебіторської заборгованості. Предметом кваліфікаційної роботи є організаційно-методичні аспекти обліку та аналізу дебіторської заборгованості з урахуванням вимог національних стандартів. Об’єктом кваліфікаційної роботи виступають дебітори та заборгованість, яка виникає внаслідок розрахунків за товарними та нетоварними операціями підприємства на прикладі ПрАТ «Харків-Авто». Базою дослідження виступає ПрАТ «Харків-Авто». За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо практичного значення отриманих результатів, які нададуть можливість бухгалтерській службі підприємства ефективно управляти розрахунками з дебіторами та аналізувати їх стан, з метою мінімізації переведення дебіторської заборгованості з поточної до сумнівної чи безнадійної заборгованості. Робота містить: 59 сторінок, 11 таблиць, 8 рисунків. Список використаних джерел складається з 55 найменувань. В роботі 7 додатків. Рік виконання кваліфікаційної роботи: 2021-2022 рр. Рік захисту роботи: 2023 р The purpose of the work is to improve the organization and methods of accounting and analysis of accounts receivable at the enterprise. The objectives of the work are: - to investigate the economic essence of accounts receivable; - to determine the classification features of the grouping of accounts receivable and its assessment; - to give a general description of the accounting policy of the enterprise and determine the features of its formation in relation to accounts receivable; - to analyze the state of organization and methods of accounting of accounts receivable of the enterprise; - to characterize the accounting of settlements with debtors in the conditions of application of information systems and computer technologies; - to analyze the dynamics and structure of accounts receivable of the enterprise; - to determine the directions of improvement of the methodology of accounts receivable analysis. The subject of qualification work is organizational and methodological aspects of accounting and analysis of accounts receivable taking into account the requirements of national standards. The object of qualification work are debtors and debts arising from settlements on commodity and non-commodity operations of the enterprise on the example of PrJSC «Kharkiv-Auto». The basis of the study is PrJSC «Kharkiv-Auto». Based on the results of the study, proposals were formulated on the practical significance of the results obtained, which will enable the accounting department of the enterprise to effectively manage settlements with debtors and analyze their condition in order to minimize the transfer of receivables from current to doubtful or bad debts. The work contains 59 pages, 11 table, 8 drawing. The list of the used sources is counted by 55 names. In-process 7 applications. Year of qualification work: 2021-2022. Year of work defense: 2023.
Опис
Ключові слова
дебітори, дебіторська заборгованість, розрахунки з дебіторами, облік та аналіз дебіторської заборгованості., debtors, accounts receivable, settlements with debtors, accounting and analysis of accounts receivable
Бібліографічний опис
Саква Д. М. Організація і методика обліку та аналізу дебіторської заборгованості підприємства за матеріалами ПрАТ «Харків-Авто» : кваліфікаційна робота / Д. М. Саква ; наук. кер. О. П. Колісник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. обліку та консалтингу. — Ірпінь, 2023. — 59 с.