Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства в ринкових умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі доведено оцінку, аналіз та удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління витратами на прикладі підприємства <<ДЕНК>> За результатами дослідження сформульовано теоретичні положення і практичні рекомендації щодо вдосконалення обліку і аналізу витрат задля прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Одержані результати можуть бути використані керівництвом підприємств для оптимізації витрат і підвищення ефективності діяльності. The work proves the assessment, analysis and improvement of accounting and analytical support for cost management on the example of the enterprise <<DENK>> Based on the results of the research, theoretical provisions and practical recommendations were formulated regarding the improvement of accounting and cost analysis in order to make informed management decisions. The obtained results can be used by the management of enterprises to optimize costs and improve the efficiency of operations.
Опис
Ключові слова
витрати, облік витрат, аналіз витрат, управління витратами, обліково-аналітичне забезпечення, costs, cost accounting, cost analysis, cost management, accounting and analytical support
Бібліографічний опис
Гаркушин К. П. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами підприємства в ринкових умовах : кваліфікаційна робота / К. П. Гаркушин ; наук. кер. Т. М. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. облікових технологій та бізнес-аналітики. Ірпінь, 2024. 74 с.