Факторний аналіз надходжень податку на прибуток в регіональний бюджет

Анотація
Досліджено надходження податку на прибуток в регіональний бюджет. Аналізується можливість використання факторних моделей для прогнозування податкових надходжень. Побудовано багатофакторну економіко-математичну модель. Для наочності проведеного дослідження обрано Київську область. На основі аналізу даних державної фіскальної служби України та державної служби статистики України за 2010-2019 рр були розрахована кореляційна матриця та побудовані регресійні моделі. Проаналізовано фактори прямого впливу на обсяг надходжень власних і закріплених у розрізі податків, зборів та інших обов’язкових платежів до обласного бюджету, а саме: кількість платників податку на прибуток, індекс інфляції в Україні, номінальний ВВП, фінансовий результат підприємств до оподаткування, та опосередкованого впливу: капітальні інвестиції. Наведені пропозиції можуть бути використано для зміни механізму диференціювання податкових надходжень за рівнями бюджетної системи. The receipt of income tax in the regional budget has been studied. The possibility of using factor models for forecasting tax revenues is analyzed. A multifactor economic-mathematical model is built. The Kyiv region was chosen for clarity of the conducted research. Based on the analysis of data from the State Fiscal Service of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine for 2010-2019, regression models were built. Understanding the nature of key macroeconomic indicators, their behavior depending on the general geo-economics background is crucial in the analysis and forecasting of tax revenues. This necessitates a detailed factor analysis of the dynamics of revenues from budget-generating taxes.
Опис
Ключові слова
податкові надходження, факторний аналіз, податок на прибуток, регіональний бюджет, регресійний аналіз., tax revenues, factor analysis, income tax, regional budget, regression analysis.
Бібліографічний опис
Параниця Н. В. Факторний аналіз надходжень податку на прибуток у регіональний бюджет [Електронний ресурс] / Н. В. Параниця, В. А. Таращенко, О. В. Карева // Економіка та держава. – 2020. – № 11. – С. 92–95. – DOI : 10.32702/2306-6806.2020.11.92
Зібрання