Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах

Анотація
У збірнику матеріалів конференції висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем менеджменту, управління персоналом та само менеджменту, публічного управління та адміністрування, визначення місця України в міжнародних відносинах. Тематика конференції охоплює реалії та перспективи: вітчизняного та міжнародного менеджменту; управління персоналом та самоменеджменту; публічного управління та адміністрування, глобальних політичних процесів. Видання розраховане на науковців, викладачів, представників органів державного управління та органів місцевого самоврядування, здобувачів вищої освіти, аспірантів, працівників державного сектору економіки та суб’єктів підприємницької діяльності. The collection of materials of the conference highlights the results of scientific research on current problems of management, personnel management and management itself, public management and administration, determining the place of Ukraine in international relations. The topics of the conference cover the realities and perspectives of: domestic and international management; personnel management and self-management; public management and administration, global political processes. The publication is intended for scientists, teachers, representatives of state administration bodies and local self-government bodies, students of higher education, postgraduate students, employees of the public sector of the economy and subjects of entrepreneurial activity.
Опис
Ключові слова
менеджмент, самоменеджмент, управління, фінанси, публічне управління, управління персоналом, фінансовий менеджмент, глобалізаційні процеси, management, self-management, administration, finance, public administration, personnel’s management, financial management, globalization processes
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах : збірник матеріалів IX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17 березня 2022 р. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 58 с.