Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ефективна економіка
Анотація
У статті досліджено сутність бюджетної політики та її значення в соціально-економічному розвитку країни в умовах євроінтеграції. Визначено, що бюджетна політика є одним із ефективних інструментів впливу держави на соціально-економічні процеси, що в ній відбуваються. Встановлено, що реалізація бюджетної політики здійснюється за допомогою бюджетного механізму. Проаналізовано вплив інструментів бюджетного механізму на економічний та соціальний стан країни. Зроблено висновок, що за допомогою інструментів бюджетного механізму здійснюється розподіл та використання бюджетних коштів на соціально-економічний розвиток країни. Визначено, що в умовах євроінтеграції основною проблемою у фінансуванні суспільних потреб є удосконалення бюджетної політики відповідно до європейських стандартів. Здійснено порівняльний аналіз макроекономічних показників України з деякими європейськими країнами та визначено відповідність сучасного економічного стану України вимогам Маастрихтського договору. The article examines the essence of fiscal policy and its importance in the country's socio-economic development in the context of European integration. It is determined that fiscal policy is one of the effective tools of state influence on the social and economic processes taking place in it. It is established that implementation of budget policy is carried out with the help of a budget mechanism. The influence of budgetary mechanism tools on the economic and social condition of the country is analyzed. It is concluded that with the help of budgetary mechanism tools, the distribution and use of budgetary funds for the country's social and economic development is carried out. It is determined that under the conditions of European integration the main problem in financing public needs is to improve the budget policy in accordance with European standards. A comparative analysis of macroeconomic indicators of Ukraine with some European countries was carried out and the compliance of the current economic conditions of Ukraine with the requirements of the Maastricht Treaty was determined.
Опис
Ключові слова
бюджет, бюджетна політика, бюджетний механізм, соціально-економічний розвиток, євроінтеграція., budget, fiscal policy, budgetary mechanism, socio-economic development, eurointegration.
Бібліографічний опис
Канцур І. Г. Бюджетна політика як інструмент соціально-економічного розвитку держави в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / І. Г. Канцур // Ефективна економіка. – 2017. – № 10.
Зібрання