Технології використання засобів фізичної підготовки борців вільного стилю у підлітковому віці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. - Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова
Анотація
У даній статті розглядаються питання, які направлені на розвиток вільної боротьби та специфіки розвитку на підліткового віку. Що переважно залежить від однієї з найважливіших біологічних чинників – статевого дозрівання, початок якого посідає вік 12-13 років. Фізичне виховання та спортивне тренування є спеціалізованими формами управління розвитком фізичних, психічних здібностей і властивостей людини за допомогою освоєння культури рухової діяльності. Зміст, сформульовані цілі, завдання, засоби, методи та педагогічні технології, що застосовуються у навчально-тренувальному процесі, повинні бути підібрані відповідно до віку та рівня підготовки спортсменів. Спеціальна фізична підготовка спрямована створення спеціального фундаменту, який буде необхідний ефективного виконання великих тренувальних обсягів, вкладених у розвиток спеціальних рухових якостей, необхідних у конкретному виді спорту. Нині високі спортивні результати значною мірою залежить від рівня фізичної підготовленості, тих котрі займаються, а головну роль цьому процесі відводиться своєчасної спеціалізації у тому чи іншого області рухів. This article examines issues aimed at the development of free wrestling and the specifics of development at the teenage age. Which mainly depends on one of the most important biological factors - puberty, which begins at the age of 12-13 years. The process of puberty is accompanied by significant changes in the activity of all physiological systems, primarily the central nervous system. The initiator of puberty is the hypothalamus, which forms a single hypothalamic-pituitary system with the pituitary gland. They are not only the most important structure of the regular system of the brain, which is responsible for higher nervous and mental processes occurring in the human body, but are also the center of neuroendocrine regulation of physiological systems that ensure homeostasis. A sharp increase in the activity of the hypothalamus at the initial stage of puberty causes drastic changes in the functioning of all body systems. Physical education and sports training are specialized forms of managing the development of a person's physical, mental abilities and properties through the development of the culture of motor activity. The content, formulated goals, tasks, tools, methods and pedagogical technologies used in the educational and training process should be selected in accordance with the age and level of training of athletes. Special physical training is aimed at creating a special foundation, which will be necessary for effective performance of large training volumes invested in the development of special movement qualities required in a specific sport. Today, high sports results largely depend on the level of physical fitness of those who practice, and the main role in this process is given to timely specialization in one or another area of movements
Опис
Ключові слова
вільна боротьба, загальна фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, підлітковий вік, педагогічні технології, психічні здібності, початковий етап, фізичні якості., freestyle wrestling, general physical training, special physical training, adolescence, pedagogical technologies, mental abilities, initial stage, physical qualities.
Бібліографічний опис
Технології використання засобів фізичної підготовки борців вільного стилю у підлітковому віці / Г. В. Данько, О. М. Лаврентьєв, Т. Г. Данько, С. В. Крупеня, С. А. Живолович // Науковий часопис Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : Вид-во УДУ імені Михайла Драгоманова, 2024. – Випуск 1 (173) 24. – С. 54–60.
Зібрання