Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні

Анотація
У статті проаналізовано необхідність (глобальні тренди і національні переваги) та можливості (наявний потенціал) для інтенсивного розвитку екологічного підприємництва в Україні. Розглянуто такі перспективні напрямки, як екологізація системи управління підприємств і організацій шляхом формування корпоративної системи екологічного менеджменту та сертифікації її за стандартом ISO14001; екологізація процесу виробництва шляхом запровадження технологій ресуроефективного і більш чистого виробництва; формування ланцюгів поставок і перехід до циркулярної економіки, зокрема – шляхом використання біологічних промислових відходів як сировини для альтернативної енергетики; управління поводженням з відходами (роздільний збір, переробка та вторинне використання, сучасні методи утилізації відходів); виробництво екологічних товарів/послуг, в першу чергу – органічного сільського господарства. Доведено, що у вітчизняному органічному підприємництві надзвичайно великою є роль малого та середнього бізнесу, а виробництво органічної продукції має суттєвий потенціал для розвитку та займає лідируючі позиції серед інших напрямків екологізації підприємницької діяльності. Стверджується, що темпи поширення екологічного підприємництва в Україні стримує недосконала правова база, відсутність фінансування та механізмів підтримки і стимулювання підприємців. Зроблено висновок, що розвиток екологічного підприємництва має беззаперечні переваги, орієнтований на економічну стабільність, є стратегічним завданням для України і може розраховувати на суттєву підтримку європейського співтовариства та міжнародних організацій. This article analyzes the necessity (global trends and national advantages) and the opportunities (available potential) for the intensive development of environmental entrepreneurship in Ukraine. The following perspective directions are reviewed: greening of the management system of enterprises and organizations through the formation of the corporate environmental management system and its certification according to the ISO14001 standard; greening of the production process through the introduction of technologies of resource-effective and cleaner production; the formation of supply chains and the transition to a circular economy, in particular through the use of biological industrial wastes as raw materials for alternative energy; waste management (separate collection, recycling, modern waste management methods); production of ecological goods / services, first of all - organic agriculture. It is proved that the role of small and medium-sized businesses is extremely important in domestic organic entrepreneurship, and the production of organic products has significant potential for development and occupies a leading position among other areas of greening entrepreneurial activity. In particular, Ukraine ranks first in the Eastern European region in terms of organic arable land. It is argued that the pace of eco-entrepreneurship in Ukraine is hampered by an imperfect legal framework, lack of funding and mechanisms to support and encourage entrepreneurs. It is determined that in order to overcome the constraints it is necessary to coordinate the interaction of all subjects of environmental activity, their consolidation on the formation of the national system of development of environmental entrepreneurship, the development of a strategy for innovative development of environmental entrepreneurship in Ukraine in the context of globalization challenges. It is concluded that the development of environmental entrepreneurship has undeniable advantages, is oriented towards economic stability, is a strategic task for Ukraine and can count on the significant support of the European community and international organizations.
Опис
1. Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2018 році». К. : НІСД, 2018. 688 с. 2. Ведення агробізнесу в Україні (2018) // Офіційний сайт Українського Клубу Аграрного Бізнесу. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://ucab.ua/files/Survey/Doing/DoingAgribusinessInUkraine_2018.pdf (дата звернення: 25.02.2020) 3. Екомодернізація української промисловості/ Центр РЕЧВ, 2019 [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: http://www.recpc.org/publications-ua/ 4. Інноваційне підприємництво в сфері поводження з побутовими відходами: міжнародний контекст і регіональні особливості України / І. А.Островський, С. Ю. Юр'єва, О. П. Коюда, О. І. Славута. // Інвестиції: практика та досвід. – 2019. – №12. – С. 16–21. 5. Інформація щодо впровадження сучасних методів та технологій у сфері поводження з побутовими відходами, 30.09.2019 // Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/informatsiya-shhodovprovadzhennya-suchasnih-metodiv-ta-tehnologiy-u-sferi-povodzhennya-z-pobutovimi-vidhodami-4/ (дата звернення: 26.02.2020). 6. Калетнік Г. М. Зелений бізнес – перспектива підприємництва / Г. М. Калетнік, К. В. Козак. //Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №12. С. 36. 7. Марушевський Г., Хікман Д. «Зелений» бізнес для малих і середніх підприємств/ за заг. ред. Кучеренко О. //Федерація канадських муніципалітетів / Проект міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст». К., 2017. 54с. 8. Огляд ринку твердого біопалива в Україні. [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://drovnik.ua/pochitat/sostoyanie-i-perspektivy-razvitiya-rynka-tverdogo-biotopliva-v-ukraine-45 (дата звернення: 27.02.2020) 9. Офіційний сайт Федерації органічного руху в Україні. Органік в Україні [Электронный ресурс]. 2019. URL: http://organic.com.ua/uk/ homepage/2010-01-26-13-42-29 (дата звернення: 05.03.2019). 10. Офіційний сайт ISO. ISO Survey of certifications to management system standards [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 (дата звернення: 25.02.2020) 11. Офіційний сайт Євростату. Environmental economy – statistics by Member State. - [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Environmental_economy (дата звернення: 27.02.2020). 12. Офіційний сайт Фонду Еллен Макартур [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://www.ellenmacarthurfoundation.org/ (дата звернення: 27.02.2020) 13. Перспективи розвитку «зеленої» економіки в Україні: аналітичний огляд// Програма «Озеленення економіки в країнах Східного партнертсва» (EaP GREEN) під керівництвом ПРООН. Женева-Київ, 2018. 16 с. 14. Bacchus, J. (2018), “Triggering the Trade Transition:The G20’s Role in Reconciling Rules for Trade and Climate Change White Paper”, ICTSD. 15. Berle, G. (1991), “The Green Entrepreneur: Business Opportunities That Can Save the Earth and Make You Money Liberty”, Hall Press, Blue Ridge Summit, PA 16. The official site of Eurostat Statistics Explaied (2020), Environmental goods and services sector, available at: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ Environmental_goods_and_services_sector (Accessed 25 Fabruary 2020) 17. The official site of Plunkett Research (2019), “Green Technology (GreenTech), Clean Technology (CleanTech), & Sustainability Market Research”, available at: https://www.plunkettresearch.com/industries/greentechnology-greentech-cleantech-market-research/ (Accessed 25 Fabruary 2020) 18. Online Browsing Platform (OBP) (2019), “Environmental management systems — Guidelines for a flexible approach to phased implementation”, available at: https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:14005:ed-2:v1:en (Accessed 26 Fabruary 2020) 19. Kisliakova N., Pavliska O., Mtibelashvili T. (2007), “Umwelttechnikmärkte in ausgewählten GUSLändern: Russland, Ukraine, Georgien”//Austrian Society for Environment and Technology (OGUT), Pressegespräch, available at: https://www.oegut.at/downloads/pdf/praes_ee_up5-pressegespraech.pdf (Accessed 25 Fabruary 2020) 20. Savchuk S.(2019) “Ukraine: Energy Efficiency and Renewable Energy”, available at: https://saee.gov.ua/uk/documents/2386 (Accessed 25 Fabruary 2020) 21. Schaltegger, S. (2002). “A framework for ecopreneurship”. Greener Management International, 38, 45– 58, available at: https://doi.org/10.9774/GLEAF.3062.2002.su.00006 (Accessed 25 Fabruary 2020) 22. Willer H., Lernoud J. (2018), “The World of Organic Agriculture. Statistics and Emerging trends 2018”. FiBL&IFOAM – Organic International. Germany: Medienhaus Plump, 2018. 348 p.
Ключові слова
екологічне підприємництво, «зелений» бізнес, екологічні товари, ресурсоефективне і більш чисте виробництво, органічне сільське господарство, циркулярна економіка., environmental entrepreneurship, Green business, environmental goods, resource efficient and cleaner production, organic farming, circular economy.
Бібліографічний опис
Желібо Є. П. Перспективи розвитку екологічного підприємництва в Україні [Електронний ресурс] / Є. П. Желібо, Л. П. Гацька, Т. О. Мурована // Ефективна економіка. – 2020. – № 3. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7692.
Зібрання