Митне право

Анотація
Навчально-методичний посібник містить перелік тем, що розглядаються при вивченні дисципліни «Митне право», перелік контрольних питань з курсу, тестові завдання та задачі до кожної теми. Тестові завдання спрямовані на глибоке засвоєння студентами теоретичного матеріалу та вміле використання отриманих знань при вирішенні практичних завдань. Посібник включає перелік питань, що розглядаються на лекційних заняттях, питання до семінарів та завдання до самостійної, а також індивідуальної роботи студентів. Положення цього навчально-методичного посібника апробовані при викладанні авторами навчальних дисциплін «Митне право України», «Митна справа». Навчально-методичний посібник призначений для студентів, курсантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації кадрів, аспірантів, викладачів вищих закладів освіти та працівників Державної митної служби України. The training manual contains a list of topics that are considered during the study of the discipline "Customs Law", a list of control questions from the course, test tasks and tasks for each topic. The test tasks are aimed at deep learning by the students of theoretical material and the skillful use of the knowledge obtained in solving practical problems. The manual includes a list of issues that are considered at lecture classes, questions for seminars and the problem of independent, as well as individual work of students. The provisions of this teaching manual have been approved at the editing by the authors of the disciplines "Customs Law of Ukraine", "Customs". The instructional manual is intended for students, cadets, students of advanced training courses, graduate students, teachers of higher educational institutions and employees of the State Customs Service of Ukraine..
Опис
Ключові слова
Митне право, митна справа, митна політика, Митний кодекс України, Державна митна служба України, митниця, митний пост, Customs law, customs business, customs policy, Customs Code of Ukraine, State Customs Service of Ukraine, Customs, customs post
Бібліографічний опис
Митне право : навч.-метод. посіб. / В. Т. Білоус, О. О. Кузьменко, Н. І. Блащук, А. В. Гарбінська-Руденко , Л. М. Лихошерст ; Держ. податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Ірпінь, 2012. – 106 с.