Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Автор оцінив динаміку розвитку теоретико-методичних положень та обґрунтування практичних рекомендацій щодо удосконалення державного регулювання житловокомунального господарства в умовах децентралізації. Досліджено сутність та закономірність розвитку житлово-комунального господарства, виявлено особливості державного регулювання у сфері житлово-комунального господарства. Обґрунтовано напрями та перспективи розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації. The author assessed the dynamics of the development of theoretical and methodological provisions and the substantiation of practical recommendations regarding the improvement of state regulation of housing and communal services in conditions of decentralization. The essence and regularity of the development of the housing and communal economy were studied, the peculiarities of state regulation in the field of housing and communal economy were revealed. The directions and prospects for the development of housing and communal services in conditions of decentralization are substantiated.
Опис
Ключові слова
житлово-комунальне господарство, ринок житлово-комунальних послуг, державне регулювання, територіальна громада, децентралізація, housing and communal economy, market of housing and communal services, state regulation, territorial community, decentralization
Бібліографічний опис
Горда О. В. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства в умовах децентралізації : кваліфікаційна робота / О. В. Горда ; наук. кер. П. Б. Юр’єва ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 78 с.