Удосконалення митного регулювання ввезення транспортних засобів на митну територію України

Анотація
Стаття присвячена актуальній на сучасному етапі розвитку нашої держави темі. Враховуючи той фактор, що громадяни України зацікавлені в придбанні автомобілів, а питання законності та легальності ввезення і переміщення транспортних засобів із країн Європейського Союзу на територію України та переміщення їх по території України сьогодні недостатньо врегульовані, виникає потреба в детальному аналізі законодавства та внесенні пропозицій щодо його удосконалення. Транспортні засоби з європейською реєстрацією ввозяться на територію України за певними схемами. Зазвичай такими схемами є митні режими «транзит» і «тимчасове ввезення». Проаналізувавши законопроекти, що врегульовують це питання, ми виділили позитивні та негативні моменти і пропонуємо внести зміни, які забезпечать врегулювання питання ввезення автомобілів з іноземною реєстрацією. The article is devoted to the theme, actual at the present stage of development of our country. Taking into account the fact that Ukrainian citizens are interested in purchasing cars, and the question of the legality and legality of the import and transfer of vehicles from the European Union countries to the territory of Ukraine and their movement on the territory of Ukraine is not sufficiently regulated today, there is a need for a detailed analysis of the legislation and the introduction of proposals for it. improvement Vehicles with European registration are imported into the territory of Ukraine under certain schemes. Typically, such schemes are customs regimes "transit" and "temporary import". Having analyzed the bills that regulate this issue, we have highlighted positive and negative points and we propose to make changes that will ensure the settlement of the issue of import of cars with a foreign registration.
Опис
Ключові слова
«євробляхи», транзит, тимчасове ввезення, реекспорт, митна територія., "Eurobikes", transit, temporary admission, re-export, customs territory.
Бібліографічний опис
Сластьоненко О. О. Удосконалення митного регулювання ввезення транспортних засобів на митну територію України [Електронний ресурс] / О. О. Сластьоненко, А. С. Брик, Р. С. Дробіняк // Юридичний науковий електронний журнал. – 2018. – № 6. – С. 257–260.
Зібрання