Прикладний бізнес-аналіз та моделювання

Анотація
Підручник спрямований на формування професійних практичних компетенцій щодо використання інструментарію бізнес-аналізу з метою моделювання управлінських рішень. Видання містить систематизоване викладення теоретичного матеріалу за сферами застосування бізнес-аналізу, методики моделювання управлінських рішень, тестові завдання для перевірки знань, практичні та ситуаційні завдання (бізнес-ситуації), розрахунково-аналітичні та інші матеріали. Призначений для викладачів, здобувачів вищої освіти, фахівців-аналітиків, а також для усіх, хто цікавиться питаннями бізнес-аналізу та моделювання діяльності бізнес-структур та організацій. The textbook is aimed at the formation of professional practical competences regarding the use of business analysis tools for the purpose of modeling management decisions. The publication contains a systematic presentation of theoretical material by the areas of application of business analysis, methods of modeling management decisions, test tasks for testing knowledge, practical and situational tasks (business situations), calculation and analytical and other materials. Intended for teachers, students of higher education, analysts, as well as for all those interested in business analysis and modeling of business structures and organizations.
Опис
Ключові слова
бізнес, трансакції, трансакції управління, трансакції угод, трансакції раціонування, аналіз, стейкхолдер, бізнес-аналіз, аналітика, бізнес-аналіз підприємства, аналіз підприємства або компанії, планування і управління вимогами, збір вимог, аналіз вимог, комунікація вимог, оцінка і перевірка правильності рішення, зміни, потреби, рішення, стейкхолдери, цінності, контекст, стратег, архітектор, системний аналітик, business, transactions, management transactions, deal transactions, rationing transactions, analysis, stakeholder, business analysis, analytics, enterprise business analysis, enterprise or company analysis, requirements planning and management, requirements gathering, requirements analysis, requirements communication, assessment and verification correctness of decisions, changes, needs, decisions, stakeholders, values, context, strategist, architect, system analyst
Бібліографічний опис
Прикладний бізнес-аналіз та моделювання : підручник / Л. В. Титенко, С. В. Богдан, Т. М. Паянок [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 474 с. ISBN 978-966-337-678-3
Зібрання