Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Ломжа.
Анотація
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, що відбулася 21 лютого 2023 р. на базі кафедри мовної підготовки і соціальних комунікацій факультету соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Державного податкового університету. Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням: українська мова як феномен національної культури, міжмовна комунікація у сучасному геополітичному світі, міжкультурний діалог і презентація української культури, комунікативна компетентність сучасного фахівця, етична складова в сучасній гуманітарній парадигмі, сучасні засоби масової інформації та духовний універсум людини, бізнес-комунікації та перекладознавство: виклики сьогодення. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection contains the materials of the International Scientific and Practical Internet Conference held on February 21, 2023 at the Department of Language Training and Social Communications of the Faculty of Social and Humanitarian Technologies and Management of the State Tax University. The publications reflect the directions and results of scientific research on the following topical issues: Ukrainian language as a phenomenon of national culture, interlingual communication in the modern geopolitical world, intercultural dialogue and presentation of Ukrainian culture, communicative competence of a modern specialist, ethical component in the modern humanitarian paradigm, modern mass media and the spiritual universe human, business communications and translation studies: challenges of today. The publication is intended for a wide range of readers who are interested in the above issues.
Опис
Ключові слова
бізнес-комунікації, українська мова, міжмовна комунікація, business communications, Ukrainian language, interlingual communication
Бібліографічний опис
Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: аспекти міжмовної комунікації та формування комунікативної компетентності сучасного фахівця [Електронний ресурс] : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 21 лютого 2023 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Державний податковий ун-т, Фак-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки і соц. Комунікацій, Міжнар. акад. прикладних наук в Ломжі [та ін.] ; за заг. ред.. Н. Зикун, З. Шарлович, Т. Гиріної. ‒ Ірпінь, Ломжа, 2023. ‒ 262 с. ‒ Режим доступу: