Облік і аудит готівкових і безготівкових операцій та фінансовий аналіз їх співвідношення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою дослідження є вивчення теоретичних та практичних аспектів обліку, аудиту та аналізу готівкових та безготівкових коштів з застосуванням практичних матеріалів підприємства. Виконання поставленої мети передбачає постановлення та вирішення подальший головних завдань: упорядкування теоретичних підходів до вивчення сутності готівкових та безготівкових розрахунків як економічної категорії; дослідження підходів до класифікації розрахунків; визначити сучасні форми розрахунків безготівковими коштами: їх переваги та недоліки; описати організацію аудиту по безготівковим коштам; виконання фінансового аналізу забезпеченості та економічної ефективності використання необоротних активів. Об’єктом дипломної роботи є процес бухгалтерського обліку та процедури економічного аналізу готівкових та безготівкових розрахунків на базисному підприємстві - ТОВ "Нова Пошта". Предметом дослідження є сукупність методичних, практичних та теоретичних основ стосовно ведення обліку та аналізу готівкових та безготівкових розрахунків підприємства. The purpose of the research is to study the theoretical and practical aspects of accounting, auditing and analysis of cash and non-cash funds with the application of practical materials of the enterprise. Achieving the set goal involves deciding and solving the following main tasks: arrangement of theoretical approaches to the study of the essence of cash and non-cash payments as an economic category; research of approaches to the classification of calculations; determine modern forms of non-cash payments: their advantages and disadvantages; describe the organization of non-cash audits; performing a financial analysis of the security and economic efficiency of the use of non-current assets. The object of the thesis is the accounting process and procedures of economic analysis of cash and non-cash payments at the basic enterprise - LLC "Nova Poshta". The subject of the study is a set of methodical, practical and theoretical foundations regarding accounting and analysis of cash and non-cash settlements of the enterprise.
Опис
Ключові слова
облік, аудит, готівкові операції, безготівкові операції, фінансовий аналіз, accounting, auditing, cash transactions, non-cash transactions, financial analysis
Бібліографічний опис
Зімірова А. І. Облік і аудит готівкових і безготівкових операцій та фінансовий аналіз їх співвідношення : кваліфікаційна робота / А. І. Зімірова ; наук. кер. М. О. Скорик ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 75 с.