Акти інтерпретації законодавчих норм: підходи до розуміння та законодавчої основи

Анотація
Стаття спрямована на визначення поняття та правової природи актів тлумачення; узагальнення та критичне розуміння підходів законодавця до визначення ролі та значення актів тлумачення у правовій системі України. Основними методами вивчення проблеми є: діалектичний, формально-логічний, системний. Зокрема, системний метод був використаний для виявлення зв’язків та співвідношення між різними актами інтерпретації. На основі аналізу нормативного матеріалу зроблено висновок, що не існує єдиного узгодженого підходу щодо процедури видачі тлумачних актів, визначення їх юридичної сили, порядку подання та оскарження в Україні. Автори звертають особливу увагу на відсутність законодавчого врегулювання повноважень окремих міністерств та інших відомств щодо здійснення інтерпретаційної діяльності. У свою чергу, ця судова діяльність є більш впорядкованою, хоча вимагає вдосконалення та модернізації. Спираючись на аналіз нормативного матеріалу, автори окреслюють основні проблемні питання щодо законодавчого регулювання питання щодо тлумачних актів та вносять конкретні пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у цій галузі. Зроблені висновки та пропозиції можуть бути використані у дослідницькій сфері для подальшої розробки проблем правового тлумачення, у сфері практичної діяльності - при узагальненні практики тлумачення правових норм. The paper is aimed at determining the concept and legal nature of acts of interpretation; generalization and critical understanding of the legislator’s approaches to determining the role and significance of interpretation acts in the legal system of Ukraine. The main methods for studying the problem are: dialectical, formal-logical, systemic. In particular, the systemic method was used to identify connections and ratio between different acts of interpretation. Based on the analysis of regulatory material, it is concluded that there is no single agreed approach regarding the procedure for issuing interpretative acts, determining their legal force, the procedure for applying and appealing in Ukraine. The authors pay special attention to the lack of legislative regulation of the powers of individual ministries and other agencies to engage in interpretive activities. In their turn, these judicial activities are more streamlined, although they require improvement and modernization. Basing on the analysis of the normative material, the authors outline the main problematic issues regarding the legislative regulation of the question on interpretative acts and make specific proposals for improvement of the existing legislation in that field. The conclusions and suggestions made can be used in the research sphere for further elaboration of problems of legal interpretation, in the sphere of practical activity – while generalizing the legal norms interpretation practice.
Опис
Ключові слова
юридичне тлумачення, тлумачний акт, роз'яснення законодавства, акти офіційного нормативного тлумачення, роз'яснення законодавства консультативного характеру., legal interpretation, interpretative act, clarification of legislation, acts of official normative interpretation, clarification of legislation of advisory nature.
Бібліографічний опис
Acts of legal norms interpretation: approaches to understanding and legislative basis / A. Shevchenko, V. Antoshkina, O. Lekhkar, O. Kapichon // Revista Gênero & Direito. – V. 9, Nº 05. – 2020. – P. 291–310.
Зібрання